donderdag, 18. mei 2006 - 10:18

Amersfoort heeft financiën op orde

Amersfoort

Amersfoort heeft haar financiële zaken goed op orde. Dat is de belangrijkste conclusie die het college trekt bij het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag over 2005. Het afgelopen financiële jaar is goed verlopen en in 2005 is veel gepresteerd. Naar het oordeel van de accountant geeft het jaarverslag een getrouw beeld en zijn de baten en lasten tot stand gekomen binnen de daarvoor geldende wettelijke regelingen. De jaarrekening 2005 heeft een voordelig saldo van 15,8 miljoen euro.

De jaarrekening 2005 laat een voordelig saldo zien ter grootte van € 15,8 miljoen. Dit saldo is terug te voeren op enkele grote en diverse kleinere meevallers van uiteenlopende aard. De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting en de rekening zijn gelegen in meevallers in de bijstandsuitgaven en in de uitvoering van projecten waarvoor rijkssubsidie is verkregen.
Provincie:
Tag(s):