maandag, 9. oktober 2006 - 9:35

Amsterdam bundelt hulpverlening voor daklozen, verslaafden en prostituees

Amsterdam

Wethouder Zorg, Marijke Vos heeft vandaag het Amsterdamse programma gepresenteerd waarmee in 2010 alle dak- en thuislozen een individueel trajectplan en een passend onderkomen aangeboden krijgen. Aanleiding was het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang dat het rijk en de vier grote steden in februari 2006 hebben opgesteld.

De persoonsgerichte aanpak staat centraal. Kwetsbare burgers zoals daklozen en verslaafden hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden. Naast het ontbreken van onderdak is er vaak sprake van schulden, van verslaving of van psycho-sociale problemen. De investering bedraagt zo’n € 54 miljoen. Ook de specifieke hulpverlening aan prostituees wordt vergroot. Hiervoor is €2 miljoen vrijgemaakt

Het plan bestaat uit vier programma’s waarmee wethouder Vos een sluitende ketenaanpak in Amsterdam introduceert. In het plan is aandacht voor het voorkómen van dakloosheid, voor wijkgerichte verslavings- en geestelijke gezondheidszorg èn voor een nieuwe aanpak om daklozen in de zorg te krijgen en te houden. Tot slot voorziet het plan in uitbreiding van een samenhangend pakket aan voorzieningen. Uit een telling eerder dit jaar is gebleken dat Amsterdam zo´n 2630 dak– en thuislozen heeft.

Wie een plek in de opvang nodig heeft, of regelt voor een dakloze, belt nu nog naar verschillende opvangorganisaties. Dat kan daklozen of hun verwijzers soms veel tijd en moeite kosten. Vanaf 2007 komt er een centraal punt waar mensen zich kunnen aanmelden voor een plek in de opvang. Omdat er nu nog een tekort aan opvangplaatsen is, komt er bij het aanmeldpunt een stedelijke wachtlijst. Hiermee krijgt de gemeente een beter zicht op het aantal en het soort plaatsen dat nodig is en kunnen mensen sneller geplaatst worden. Al eerder is besloten om in 2006 en 2007 350 extra opvangplekken te realiseren.

Na aanmelding krijgen daklozen die dat willen een plek in een instroomhuis. Dit opvanghuis biedt onderdak aan ongeveer 40 daklozen. Zij verblijven zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk om een persoonlijk plan samen te stellen. Cliënten zullen gemiddeld 4 weken in het instroomhuis verblijven. Hulpverleners van diverse instellingen komen in het instroomhuis om met de cliënt te spreken en om samen een zorgplan op te stellen. In het integrale trajectplan is aandacht voor opvang, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, uitkering, inkomensbeheer, schuldhulpverlening en dagbesteding. Er is op dit moment overleg met de instellingen over geschikte panden. Het gaat om een bestaand opvangpand dat als instroomhuis gebruikt gaat worden.

Hulp, advies en gezondheidscentrum voor prostituees
In Amsterdam werken naar schatting 8.000 prostituees. Prostituees hebben veel te maken met gezondheidsrisico’s en beroepsspecifieke problemen. De huidige hulpverleners bereiken ongeveer 15% van deze groep. Het college gaat met een Hulp, Advies en Gezondheidscentrum onder meer de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners vergroten. Ook is het doel om meer prostituees te bereiken dan nu het geval is met hulp en adviezen over gezondheid.

Het centrum wordt in de buurt van de Wallen gerealiseerd, dicht bij de werkplek van veel prostituees en krijgt een professionele maar huiskamerachtige uitstraling. De openingstijden zijn afgestemd op de werktijden van prostituees. De dienstverlening is voor alle vrouwen gratis. De toegang is laagdrempelig en de veiligheid van de vrouwen wordt gegarandeerd.
Provincie:
Tag(s):