donderdag, 30. november 2006 - 12:45

Amsterdam trekt vergunningen Wallengebied in

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de stadsdelen Amsterdam-Centrum en Oud-Zuid hebben vandaag, donderdag 30 november, in totaal 37 vergunningen waarvan 33 in
de prostitutiebranche geweigerd dan wel ingetrokken. Dit heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

De overige vier geweigerde vergunningen betreffen horecazaken en een bouwvergunning voor een prostitutiebedrijf. Alle betrokken exploitanten zijn hierover vanochtend geïnformeerd. Eerder dit jaar ontvingen zij al een zogenaamd voornemen tot weigering dan wel intrekking. Op deze voornemens kon door betrokkenen worden gereageerd.

Deze reacties hebben de gemeente Amsterdam geen aanleiding gegeven alsnog een vergunning te verlenen. Twee vergunningen hebben betrekking op bedrijven in het stadsdeel Oud-Zuid, de rest van de zaken bevinden zich in het Wallengebied en vallen onder het stadsdeel Amsterdam- Centrum.

Amsterdam is sinds enige tijd bezig met een uitgebreide screening van de prostitutiebranche. De Wet Bibob, die deze beoordeling mogelijk maakt, wordt al een tijd in de hoofdstad toegepast en vormt de basis voor de screening van de prostitutiebranche in Amsterdam.

In de toekomst zullen ook hotels, restaurants, cafés, sekstheaters e.d. worden beoordeeld. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij het indienen van (nieuwe) aanvragen. Deze intensievere screening heeft tot gevolg dat ook doorlopende vergunningen worden getoetst. Amsterdam wil hiermee de invloed van criminaliteit in de stad en op de Wallen terugdringen.

De eerste definitieve besluiten tot weigering of intrekking vormen de eerste tranche van drie. Komend voorjaar start de tweede tranche. Naar verwachting zal eind 2007 de hele prostitutiesector in Amsterdam zijn doorgelicht. Met de legalisering van de prostitutiebranche is een einde gekomen aan het schemergebied waarin deze sector zich jarenlang bevond. Het is nu van belang dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor prostitutiebedrijven ten opzichte van andere bedrijven.

Het landelijk Bureau Bibob, ondergebracht bij het departement van Justitie, is nauw betrokken bij de aanpak en heeft op verzoek van Amsterdam adviezen uitgebracht over een aantal aanvragen voor prostitutievergunningen. Op basis van vier negatieve adviezen zijn 37 vergunningen geweigerd of ingetrokken. Dit kon de gemeente Amsterdam doendoor zelf nader onderzoek te doen naar alle bedrijven die aan deze personen zakelijk gelieerd zijn.

Een negatief advies van het landelijk Bureau Bibob houdt in dat er een ‘ernstige mate van gevaar bestaat dat de aangevraagde of bestaande beschikking voor een vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en of strafbare feiten te plegen’ (artikel 3, eerste lid onderdeel a en b van de Wet Bibob). Concreet houdt dit in dat betrokkenen hun zaak niet kunnen voortzetten.

Amsterdam zal in samenwerking met het landelijk Bureau Bibob, het OM en de politie bij nieuwe aanvragen en bij verkoop van deze zaken de nieuwe exploitanten/eigenaren opnieuw screenen om te voorkomen dat er schijnconstructies worden gemaakt. Bij het screenen van andere (prostitutie) vergunningen zal ook bekeken worden in hoeverre de nu betrokken exploitanten en/of compagnons van de geweigerde vergunningen daarbij betrokken zijn.

De betrokken exploitanten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de genomen besluiten. Ze moeten voor het einde van het jaar hun zaken sluiten. De betrokkenen kunnen tegen de besluiten bezwaarschriften en een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechter indienen. De gemeente zal in dat geval de uitspraak van de Voorzieningenrechter afwachten alvorens tot sluiting over te gaan.

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Bibob staat voor Bevordering van de integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) van kracht geworden. De implementatie van deze wet in Amsterdam is sinds september 2003 gestart voor de horeca-, prostitutie- en speelautomatenhallenbranches en sinds september 2004 voor de milieuvergunningen. De bouwvergunningen en subsidies volgen in 2007.

Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de wet en heeft ter borging van een uniforme toepassing in de hele stad richtlijnen ontwikkeld voor de genoemde beleidsvelden. Amsterdam hecht grote waarde aan zorgvuldigheid en uniformiteit bij het toepassen van de wet.
Provincie:
Tag(s):