woensdag, 13. december 2006 - 11:08

Amsterdam zet nieuwe teams in tegen jeugdoverlast

Amsterdam

Amsterdam zet nieuwe teams in om de overlast door jeugdgroepen aan te pakken. Een speciaal team van ‘straatcoaches’ maakt een einde aan overlast op straat door de betreffende jongeren direct aan te spreken op hun gedrag. Vervolgens bezoekt een ander team zo nodig binnen 24 uur de ouders voor het maken van afspraken.

Op 1 november is dit als proef gestart in het stadsdeel Slotervaart. Burgemeester Cohen, hoofdcommissaris Welten, hoofdofficier De Wit en stadsdeelvoorzitter Marcouch (Slotervaart) brengen vandaag een werkbezoek aan de teams.

De teams, in dienst van de nieuwe Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag, beschikbaar. Het straatteam bestaat uit 20 medewerkers afkomstig van veiligheidsorganisatie To Serve and Protect. Voor het gezinsbezoek zijn 7 medewerkers met een Marokkaanse achtergrond aangetrokken. Er wordt nauw samengewerkt met politie, stadsdeel, ketenunits (Openbaar Ministerie) en jeugdhulpverlening. Als de proef slaagt, volgt uitbreiding naar andere stadsdelen.

De nieuwe aanpak is gericht op het ‘grijze gebied’ tussen het strafrechtelijke optreden van politie en justitie tegen criminele jongeren enerzijds, en de preventieve aanpak (door bijvoorbeeld jongerenwerk en activiteitenaanbod) anderzijds. Op groepen dus die veel overlast veroorzaken zonder erg crimineel te zijn, en die nauwelijks bereikbaar zijn voor de preventieve methoden. De overlast door jeugdgroepen is een van de speerpunten van het college van B&W en de stadsdelen, evenals van politie en Openbaar Ministerie.

Burgemeester Job Cohen: “De jeugdgroepen die vaak veel overlast veroorzaken, denk aan provocerend gedrag en schelden, gaan we gericht volgen. Via deze lik-op-stuk benadering willen we de overlast terugdringen. Bij crimineel gedrag schakelt het team de politie in. Deze aanpak kan bijdragen aan onze gezamenlijke doelstelling: de helft minder problematische jeugdgroepen in onze stad.�
Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch: “We beginnen in Slotervaart met de groepen die het meeste overlast veroorzaken. De straatteams fietsen in koppels door de wijk. De thuisteams weten waar de jongens wonen. De volgende dag staan ze bij hun ouders op de stoep. En zo nodig de dag erna opnieuw.�

Sinds 2005 heeft de aanpak van jeugdoverlast prioriteit in Amsterdam. Centraal staat hierin een zogenaamde ‘ketenaanpak’, waarbij stadsdelen, centrale stad, politie en justitie gezamenlijk voor elke problematische groep passende maatregelen (preventief en strafrechtelijk) nemen. In het Bestuursakkoord van centrale stad en stadsdelen, en in de afspraken binnen de Driehoek (gemeente, politie, OM) staat de doelstelling om dit aantal in de periode tot 2010 met 50% terug te dringen. Bij de nulmeting in 2005 volgens de zogeheten Ferwerda-methode zijn door de politie in totaal 119 problematische jeugdgroepen geteld.
Provincie:
Tag(s):