vrijdag, 22. december 2006 - 8:56

Armoedebeleid meer reddingsboei dan zwemles

Eindhoven

Het gemeentelijk armoedebeleid heeft weliswaar de pretentie een structurele aanpak te bieden, maar blijkt in de praktijk vaak een doekje voor het bloeden. Tot die conclusie komt de Eindhovense rekenkamercommissie in haar onderzoek. Eindhoven is daarmee een van de eerste gemeenten die haar armoedebeleid feitelijk en systematisch heeft doorgelicht.

De huidige aanpak: een (beperkte) financiële bijdrage, helpt de armoede hooguit wat draaglijker te maken. ‘We zijn aan de grenzen van de bestaande aanpak gekomen; het moet anders en beter’, aldus de rekenkamercommissie. ‘Armoedebeleid moet de oorzaken van het probleem aanpakken in plaats van te doen aan symptoombestrijding.’

Het rekenkameronderzoek, uitgevoerd door Berenschot, komt tot de volgende conclusies:

- Het beleid is onvoldoende doelgericht. De aanwezige doelstellingen zijn intern en procesgericht en missen beoogde maatschappelijke effecten.

- De effectiviteit van de uitvoering laat te wensen over. Een groot deel van de doelgroep is onbekend met de regelingen en/of de manier waarop ze er gebruik van kan maken. Resultaten van inmiddels in gang gezette verbeteracties zijn nog niet bekend.

- De uitvoeringskosten van een aantal regelingen zijn relatief erg hoog.

De rekenkamercommissie vindt dat fundamentele vernieuwing van het armoedebeleid absolute prioriteit moet krijgen. Zij beveelt daarom aan een Taskforce Armoedebeleid in te stellen, met daarin zowel in- en externe betrokkenen.
Provincie:
Tag(s):