donderdag, 14. september 2006 - 17:41

Armoedeniveau verontrustend

Eindhoven

Twaalf procent van de huishoudens in Eindhoven leeft net boven het bijstandsniveau. Dat zijn ongeveer 11.000 huishoudens. Dat blijkt uit de Armoedemonitor 2006. Landelijk gezien ligt het armoedepercentage op 10% berekend op 105% van het bijstandsniveau. In een aantal andere grote steden zoals Rotterdam (17%), Groningen en Amsterdam (beide 16%) is de armoede groter.

Het onderzoek naar armoede in Eindhoven werd dit voorjaar gehouden onder bijstandsgerechtigden, WAO-ers, AOW-ers, gesubsidieerd werkenden, personen met een handicap en een restgroep uit het kwijtscheldingsregister van de gemeentelijke belastingen. Onderzocht werd de omvang en de samenstelling van de groep mensen in Eindhoven die leven met een laag inkomen, hun materiële positie en de bekendheid en het gebruik van gemeentelijke maatregelen om de doelgroep materieel te ondersteunen.

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de burgers met een minimuminkomen tenminste één inkomensondersteunende maatregel kent. In de programmabegroting 2006-2009 staat dit ook als beleidsdoel genoemd. Ongeveer 70% van de burgers met een minimuminkomen maakt gebruik van één of meer inkomensondersteunende maatregelen. In de programmabegroting 2006-2009 staat als beleidsdoel genoemd dat dit 75% moet zijn. Het gaat om maatregelen als de bijzondere bijstand, reductieregeling, langdurigheidstoeslag, de bijdrage vervanging duurzame gebruiksgoederen voor alleenstaande 65+ers, de regeling van schulden, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de aanvullende ziektekostenverzekering.
De meerderheid van de ondervraagden (55%) vindt dat ze een beetje geholpen is met de maatregelen, 14% vindt dat ze helemaal niet geholpen zijn. Ook dit is sinds 2001 nauwelijks gewijzigd.
Provincie:
Tag(s):