vrijdag, 28. juli 2006 - 11:30

Asbest in theater De Kolk

Assen

De gemeente heeft opdracht gegeven om het asbest in het inmiddels gesloten theater De Kolk versneld te saneren. Deze versnelde sanering is nodig vanwege de aanwezigheid van niet hechtgebonden asbest in de toneeltoren. Bij een eventuele brand zou dit materiaal in kleine fragmenten over de omgeving verspreid kunnen worden. De saneringswerkzaamheden starten zo spoedig mogelijk en zullen naar verwachting enkele weken in beslag nemen.

In verband met de plannen voor De Kolk heeft de gemeente een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Bij deze inventarisatie is op diverse plekken asbest aangetroffen. In enkele gevallen gaat het om platen niet hechtgebonden asbest dat bij beschadiging gezondheidsrisico’s oplevert. Dit asbest bevindt zich vooral in de toneeltoren. In het totaal gaat het hier om zo’n 880 vierkante meter.

Vanwege de aanwezigheid van het niet hechtgebonden asbest heeft de gemeente lucht- en veegmonsters laten nemen om een inschatting te kunnen maken van de risico’s. Uit de analyse van deze monsters blijkt dat er geen sprake is van verhoogde concentraties asbest in de lucht. In de veegmonsters is een geringe hoeveelheid asbestvezels gevonden. De concentratie blijft ruim onder de arbo norm. Personeelsleden en bestuur van de Kolk zijn met een brief geïnformeerd over de uitslagen van de onderzoeken.

Ondanks dat er nauwelijks verhoogde concentraties asbest zijn aangetroffen, heeft de gemeente op advies van de brandweer en het expertisebureau toch besloten het asbest in de toneeltoren met voorrang te saneren. Dit heeft vooral te maken met het risico dat het asbest zich bij een eventuele brand over een groot oppervlakte kan verspreiden. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om het risico op brand zo veel mogelijk uit te sluiten. Zo is de brandtrap naar de tweede verdieping verwijderd. De surveillances door het beveiligingsbedrijf zijn opgevoerd.
Provincie:
Tag(s):