woensdag, 25. oktober 2006 - 10:32

Begroting gemeente Bedum sluitend

Bedum

De begroting van de gemeente Bedum voor 2007 is sluitend, zo schrijft het college in de aanbiedingsbrief aan de raad. De inzet van het college is om –ondanks tegenvallende financiële middelen vanuit het rijk- het bestaande voorzieningenniveau te handhaven. Om tot een sluitende begroting te komen hebben burgemeester en wethouders een bedrag van €113.000,- uit de algemene reserve aangewend. Ook stelt het college de raad voor om de afvalstoffenheffing meer kostendekkend te maken. Voor nieuwe plannen en investeringen is in 2007 ruim €1,5 miljoen beschikbaar.

Het college wil in 2007 verdere stappen zetten op het gebied van samenwerking met andere gemeenten. Intenties tot samenwerking met De Marne en Winsum worden in 2007 verder uitgewerkt. Bovendien is een samenwerkingsverband van ondermeer de 25 Groninger gemeenten tot stand gekomen. Gezamenlijk wordt onder andere gewerkt aan een achttal projecten die betrekking hebben op toekomstige landelijke regelgeving ten aanzien van de electronische overheid.

Invoering van verschillende basisadministraties, uitbreiding van digitale dienstverlening en de invoering van een omgevingsvergunning waarmee inwoners voor verschillende vergunningen met slechts een aanvraag kunnen volstaan maken hier onderdeel van uit. De wijze waarop plannen tot stand komen in samenwerking met inwoners wordt geëvalueerd. Met name de procedure rond de inspraak van het structuurplan dient hiervoor als basis. Ook wordt verdere uitvoering gegeven aan de verbeterpunten die inwoners hebben aangegeven bij het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2005 is uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):