dinsdag, 17. oktober 2006 - 9:08

Begroting Marum 2007 sluitend onder hoge druk

Marum

Het college van de gemeente Marum presenteert de raad een sluitende begroting 2007 en meerjarenbegroting 2007-2010, zij het onder hoge druk. Bij de vorige begroting en bij het integraal meerjarenbeleidplan 2007-2010, dat in juli 2006 is behandeld, leek het erop dat de financiële positie van de gemeente de goede kant op ging.

Nu enkele maanden later moet het college vaststellen, dat de financiële stand van zaken voor 2007 een stuk minder rooskleurig is.Reden hiervan is vooral de zeer slechte berichten over de financiële situatie op het terrein van sociale zaken. Voor dit doel krijgt de gemeente aanmerkelijk minder geld van het rijk. De ruimte die de gemeente dacht te hebben, is hierdoor voor 2007 volledig verdwenen. Dit zet de hele begroting op scherp en vraagt zorgvuldige afwegingen in het doen van vooral structurele uitgaven/investeringen.
Het college kiest in 2007 voor goed onderwijs en levende dorpen en bekijkt andere plannen zeer kritisch.

Het college blijft optimistisch en verwacht dat de landelijke economische groei ook positieve effecten heeft op de gemeentelijke begroting. Vooralsnog geeft het Rijk niet meer geld, eerder minder. De begroting 2007 is sluitend gemaakt zonder op de beleidsterreinen die de inwoners direct raken te bezuinigen. Door de prioriteiten voor de interne organisatie aan te passen en de reserves aan te spreken kan het college dit voorkomen.

Het college stelt in de begroting 2007 een verhoging voor voor de onroerend zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges. Wat betreft de onroerend zaakbelasting stelt het college voor deze belasting te verhogen met het wettelijk toegestane percentage van 2,75%. Bij de afvalstoffenheffing gaat het college, conform de gemaakte afspraken in het verleden, uit van een kostendekkend tarief. Om te voldoen aan dit criterium is het noodzakelijk de tarieven te verhogen met iets meer dan 2%. Een eenpersoonshuishouding betaalt in 2007 € 251,40 (€ 246,60 in 2006). Een meerpersoonshuishouding betaalt in 2007 € 324,-- (€ 318,-- in 2006).
Provincie:
Tag(s):