vrijdag, 13. oktober 2006 - 13:25

Begroting politie Twente komende jaren onder druk

Enschede

De politieregio Twente gaat de komende vier jaar ongeveer 5,5 miljoen euro bezuinigen. Deze bezuiniging is nodig omdat de meerjarenbegroting 2007-2010 van de politie Twente door landelijke en regionale ontwikkelingen onder druk komt te staan. De bezuinigingen hebben tot doel de financiële positie de komende jaren gezond te houden. Het Regionaal College behandelt de meerjarenbegroting op maandag 16 oktober.

De verslechterende financiële situatie voor de komende jaren betekent voor de politie Twente een trendbreuk, een ontwikkeling die de korpsleiding zorgen baart. De jaarlijkse exploitatiekosten van de politie Twente bedragen ruim honderd miljoen euro. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering bedraagt in 2010 naar begroting gepland. Het korps telt nu 1495 voltijds arbeidsplaatsen.

Oorzaken
De afgelopen maanden is door verschillende ontwikkelingen duidelijk geworden dat de inkomsten en uitgaven van het korps de komende jaren zullen wijzigen. Zo zal de politie minder geld krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie verdeelt het geld voor de politie vanaf 2007 via een nieuw budget verdeelsysteem op basis van een nieuwe normstelling. Twente is voor het ministerie een zogenoemd krimpkorps, wat betekent dat het korps ten gunste van andere regiokorpsen moet inleveren en uiteindelijk 7% (ongeveer 6,2 miljoen euro) minder budget zou moeten krijgen.

De komende jaren behoudt het korps echter deze inkomsten, maar uitbreiding van werk binnen de huidige taken en mogelijke nieuwe taken moet het korps dan binnen de geldende begroting financieren. Geld voor specifieke taken, zoals de verbetering van de opsporing als uitvloeisel van de commissie Posthumus, blijft het korps wel als extra budget ontvangen.

Ook het eigen vermogen van de politie Twente neemt fors af. Eind 2009 zal het vermogen vijf miljoen euro kleiner zijn dan in de vorige begroting berekend. Deze afname is ongustig voor de balanspositie en moet gecorrigeerd worden om te zorgen dat de begroting blijft voldoen aan de normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Belangrijke reden voor de afname is de stijging van de kosten voor ICT. De politie Twente zal de komende jaren zeer waarschijnlijk een grotere financiële bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke ICT leverancier van alle politieregio’s.

Daarnaast zullen de reserves opraken omdat ze voor geplande projecten worden gebruikt. Aan het eind van de begrotingsperiode (2010) zullen alle bestemmingsreserves zijn opgedroogd.
Provincie:
Tag(s):