zaterdag, 13. mei 2006 - 11:09

Begrotings-tekort daalt tot 1 %

Den Haag

Het kabinet heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota staan 5 thema’s centraal: solide overheidsfinanciën, koopkrachtverbetering en sociaal beleid, economische structuurversterking, verbetering van de veiligheid en aandacht voor de jeugd. De Voorjaarsnota komt op een moment dat de economie aantrekt en duidelijk wordt dat het kabinetsbeleid z’n vruchten begint af te werpen.

De overheidsfinanciën zijn verbeterd. Het EMU-saldo over 2006 noteert nu -1,0% BBP. Bij Miljoenennota 2006 werd nog gerekend met -1,8% BBP. Na een aantal lastige jaren zal de koopkracht zich naar verwachting weer gunstig ontwikkelen. Behalve een algemene maatregel voor alle huishoudens, zijn voor specifieke groepen extra maatregelen genomen.

Via gerichte investeringen van 1,4 miljard euro zal de economische structuur worden versterkt. De veiligheid zal worden verbeterd door gerichte investeringen in onder meer capaciteitsuitbreiding en verbeteringen in de rechterlijke keten. Voor onderwijs komt structureel 300 miljoen euro extra beschikbaar. Een groot deel daarvan zal besteed worden om de leerplicht te verhogen tot 18 jaar. Ook de jeugdzorg wordt verder versterkt. Dit zal er onder andere toe leiden dat eind 2006 de wachtlijsten zijn opgelost.

In 2007 zal de korting op de afdracht aan de EU van 1 miljard euro worden omgezet in een verlaging van belastingen en premies voor burgers en bedrijven. Voor burgers zal een verlaging van de werknemerspremie WW hier onderdeel van uitmaken. Voor bedrijven zal verder worden gegaan op het pad van verbetering van het vestigingsklimaat, via onder andere een substantiële verlaging van het Vpb-tarief naar 25 procent, het invoeren van een MKB-winstvrijstelling en een octrooibox.
Bij het nemen van deze maatregelen is het kabinet binnen de grenzen van de begrotingsspelregels gebleven.

Inkomstenmeevallers komen ten gunste van het saldo en eventuele uitgavenmeevallers als gevolg van het intreden van een situatie van hoogconjunctuur, zullen niet worden aangewend. Het kabinet sluit hiermee ook aan bij adviezen van het IMF en bij de conclusies die getrokken kunnen worden uit de nieuwste vergrijzingsstudie van het CPB.
Categorie:
Tag(s):