vrijdag, 27. oktober 2006 - 8:44

Behoud van Zeeuwse boerderijen tussen de regels door

Middelburg

Het Jaar van de Boerderij (2003) zorgde voor een sterke toename van de maatschappelijke en politieke aandacht voor de historische Zeeuwse boerderij.Nog in datzelfde jaar gaf de Provincie Zeeland opdracht tot het uitvoeren van een pilot-studie om meer inzicht te krijgen in de problematiek van het behoud van de historische boerderijen.

De rapportage ervan verscheen in 2004. Voorts werd opdracht verstrekt tot het inventariseren van de historische boerderijen in Zeeland. De resultaten zijn in 2006 opgeleverd en inmiddels opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. In juli hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de ontwerp-uitwerkingsnota Cultuurhistorie en monumenten 2007-2012 vastgesteld. Hierin wordt aangegeven welke provinciale middelen de komende jaren beschikbaar worden gesteld en welke maatregelen (planologisch, ondersteunend) worden genomen. Boerderijen komen in deze nota nadrukkelijk aan de orde.

De huidige, voor een deel nog in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving op de verschillende overheidsniveaus (rijk, provincie en gemeenten) sluit niet altijd op elkaar aan. Daardoor is het voor de eigenaren en gebruikers van historische boerderijen niet altijd aantrekkelijk of mogelijk om instandhouding of een nieuwe bestemming of functie te realiseren. Hoe kunnen we, als het ware tussen de regels door, betere voorwaarden scheppen en eigenaars en gebruikers op het juiste spoor zetten? Ligt hier niet vooral een uitdaging voor gemeenten? Zij kunnen bijvoorbeeld de historische boerderijen in hun bestemmingsplan buitengebied opnemen.

De inzet van het symposium is om (nieuwe) kansen te benoemen voor het behoud en het gebruik van de historische boerderijen. Misschien is er ‘tussen de regels door’ meer mogelijk!

Deelnemers aan het symposium zijn bestuurders en ambtenaren van provincie en gemeenten, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, vertegenwoordigers van landschaps- en erfgoedorganisaties en betrokken particulieren.

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Boerderijenstichting Zeeland met medewerking van Provincie Zeeland

In de voorhal van het Statenzaalcomplex is de expositie ‘De Zeeuwse Boerderij - Van Woonstalhuis tot Damwandloods’ opgesteld. Deze expositie is ontwikkeld dor de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, in samenwerking met de Boerderijenstichting Zeeland en de Provincie Zeeland. In de voorhal is ook een informatiestand te vinden met informatie over onder andere het NRF, het Cultuurfonds voor monumenten Zeeland, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur, de provinciale uitwerkingsnota cultuurhistorie en monumenten, Restauratie Opleidingsprojecten Zeeland en het BRIM.

Locatie:

Woensdagmiddag 1 november 2006
12.00 - 17.00 uur
Statenzaalcomplex Provinciehuis
Abdij 11
Middelburg
Provincie:
Tag(s):