dinsdag, 31. oktober 2006 - 13:33

Beleidsplan Parkeren in Maastricht

Maastricht

Het beleidsplan parkeren vormt een onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen dat het bestuur van de stad Maastricht de komende jaren wil inzetten om de stad optimaal en duurzaam bereikbaar te houden. De economische groei van de stad kan immers alleen worden behouden als zowel de bereikbaarheid, als ook de leefbaarheid kan worden gegarandeerd.

Het beleidsplan parkeren omvat voorstellen om het parkeren in de stad in goede banen te leiden. Verschillende voorstellen zullen nog verder worden uitgewerkt in meer gedetailleerde plannen. De belangrijkste onderdelen van het plan zien er als volgt uit:

In het plan wordt de stad opgesplitst in vier verschillende parkeerzones: hart van de stad (kernwinkelgebied), centrum (gebied tussen singels en het spoor), schil ( gebied van 1 tot 1,5 km vanaf het centrum)en buitenwijken. In iedere zone wordt een eigen toegespitst parkeerbeleid voorgesteld voor zowel bewoners als bezoekers.

De betaaltijden voor straatparkeren in het centrum worden verder uitgebreid. Ma-za 08.00 uur-21.00 uur en zo van 12.00 uur-21.00 uur.

Invoering van een eenvoudiger vergunningensysteem. De kosten voor een parkeervergunning blijven verschillend voor elke zone, maar worden binnen elke zone gelijk. Ook wordt het in de schil mogelijk een bezoekersvergunning aan te vragen. Het combiparkeren wordt in zowel het centrum als de schil verder uitgebreid.

In de wijken die binnen de schil vallen zal door het verplaatsen van de parkeerdruk het vergunningensysteem verder worden uitgebreid. Dat betekent dat wijken en straten die nu nog geen parkeervergunning nodig hebben die in de toekomst wel krijgen.

Maastricht werkt toe naar minimaal 8100 parkeerplaatsen voor bezoekers in 2010. Daarvan zijn er reeds 7300 gelegen binnen de singels. Het aantal bezoekersplaatsen in de binnenstad zit daarmee aan haar maximum. Een fors deel daarvan wordt echter op korte termijn opgewaardeerd tot kwalitatief goede Park and Walk terreinen. Het betreft hier de terreinen onder de Kennedybrug, aan de Cabergerweg, Station Noord en Onder de Noorderbrug.

Aanvullend worden minimaal 800 plaatsen in de vorm van Park and Ride buiten de singels gerealiseerd. Terreinen die daarvoor in aanmerking komen zijn onder andere de Geusselt en het Mecc. Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend Park & Ride systeem zijn kwaliteit en veiligheid en een snelle, betrouwbare goede verbinding met de binnenstad.

Er wordt een actieplan topdrukte dagen opgesteld in samenspraak met binnenstadondernemers. Bedoeling is dat bezoekers zich ook tijdens topdrukte dagen welkom weten. Maatregelen waaraan gedacht wordt zijn Park & Ride, goede informatievoorziening, parkeren op afstand en aparte shuttlediensten.

Optimaliseren van de bewegwijzering. Het huidige PRIS (Parkeer regulering informatie systeem) wordt verder verbeterd.

Het beleidsplan parkeren is een van de plannen die moeten bijdragen om de stad Maastricht de komende jaren duurzaam bereikbaar moeten houden. Maastricht is een aantrekkelijke stad met een grote diversiteit aan functies. Wethouder Hazeu, verantwoordelijk voor o.a verkeer, geeft aan de positie van de stad te willen versterken en tegelijkertijd essentiële waarden van de stad op het gebied van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te beschermen. Een aantal uitgangspunten zijn hierin wezenlijk.

Zoals het gegeven dat de stad een compacte stad is in een weids landschap. Dit betekent enerzijds een intensivering van de verkeersstromen binnen de bestaande stad. Anderzijds stellen de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, de luchtkwaliteit en het historische karakter van de stad grenzen aan de opnamecapaciteit van het autoverkeer. Dit betekent dat er een krachtsinspanning nodig is om enerzijds de mobiliteit te faciliteren en anderzijds de leefbaarheid te beschermen. De parkeernota is een eerste product van deze inspanning. De komende periode zal het stadsbestuur ook nog inzetten op het verbeteren van de hoofdverkeersaders in de stad en het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer.

Het parkeerbeleidsplan wordt eerst in de inspraak gebracht, voordat definitieve besluitvorming door de raad plaats vindt. Burgers kunnen reageren op het plan door middel van het invullen van een vragenlijst, waarin de belangrijkste voorstellen zijn verwerkt. Deze vragenlijst is in te vullen via internet www.maastricht.nl of op te vragen bij de stadsbalie van de gemeente Maastricht.

Een algemene informatie cq inspraakavond is gepland op 20 november om 20.00 uur in Hotel van der Valk, Nijverheidsweg 35 Maastricht. Daarnaast worden aparte bijeenkomsten georganiseerd voor zowel buurtkaders als binnenstadsondernemers.
Provincie:
Tag(s):