donderdag, 19. januari 2006 - 9:32

Beschermde status voor westelijk natuurgebied

Geldermalsen

In 2003 heeft het Kabinet 162 Nederlandse natuurgebieden van (inter)nationaal belang voorgedragen voor opname in de Europese Habitatrichtlijn. Gesproken wordt over ‘Natura 2000 gebieden’. Samen met de door andere lidstaten aangedragen natuurgebieden moet de Nederlandse inbreng een Europees netwerk van natuurgebieden gaan omvatten. Een Europese tegenhanger van de landelijk meer bekende Ecologische Hoofdstructuur.

Ook een gebied in het uiterste westen van de gemeente Geldermalsen, nabij de Diefdijk behoort hiertoe.

De Europese Commissie heeft de voordracht van het Kabinet geaccepteerd, waardoor de voorgedragen gebieden officieel kunnen worden aangewezen en een beschermde status kunnen krijgen. Hiervoor dient een formeel aanwijzingstraject te worden doorlopen met voor belanghebbenden de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) start dit traject nog dit voorjaar.

Het op zichzelf beperkte Geldermalsense deel maakt onderdeel uit van een groter gebied van bijna 500 hectare waarvan het overige deel is gelegen in de buurgemeenten Lingewaal en Leerdam. In het gebied staan diverse burgerwoningen (o.a. langs de Meerdijk en Langendijk) en een tweetal forten, waaronder het Fort Asperen.

Diverse percelen zijn al in eigendom en beheer van Staatsbos-beheer, maar er liggen ook verschillende particuliere (landbouw) percelen. In het gebied gelegen bebouwing, spoorlijnen, erven en verhardingen maken géén onderdeel uit van de aanwijzing. Dat betekent, dat eigenaren bij een normaal voortgezet gebruik van deze terreinen geen nadeel hoeven te ondervinden.

In het uiteindelijke aanwijzingsbesluit moet vermeld worden welke natuurwaarden beschermd en eventueel verder ontwikkeld dienen te worden.

Na de formele aanwijzing komt het gebied onder de werking en het vergunningstelsel van de Natuurbeschermingswet 1998 te vallen. Binnen drie jaar na de aanwijzing moet er voor het gebied een beheerplan worden opgesteld waarin o.a. wordt vastgelegd welke beleids- en beheermaatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelen voor de natuurwaarden te bereiken of te handhaven.

Voor de grondeigenaren in het gebied en de directe omgeving is het ook van belang, dat in het beheerplan wordt vermeld welke bestaande activiteiten in en nabij het gebied al dan niet schadelijk zijn voor het realiseren van de instandhoudings-doelstellingen. Niet schadelijke activiteiten zijn niet vergun-ningsplichtig volgens de Natuurbeschermingswet 1998.
Provincie:
Tag(s):