woensdag, 12. juli 2006 - 17:52

BEZEM door het Eem- en Gooimeer

Almere

De gezamenlijke overheden Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Waterschap Vallei & Eem en de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Huizen, Naarden, Nijkerk en Zeewolde, hebben op 5 juli een convenant ondertekend om samen te werken aan een schoner Eem- en Gooimeer.

In het Eem- en Gooimeer komt veel algenoverlast voor. De algen vormen stinkende drijflagen in het water. De bruikers klagen veel over negatieve beleving en hinder.

Voor een integrale aanpak van de problematiek hebben de betrokken overheden een scenariostudie uitgevoerd. Dit project, ‘BEZEM' genoemd, Bestrijding Eutrofiëring ZuidelijkE randMeren, heeft inmiddels geleid tot een aantal afspraken die met de ondertekening van het convenant bekrachtigd werden.

Door het uitvoeren van de afspraken werken de verschillende betrokkenen vanuit hun eigen gebied en verantwoordelijkheden gezamenlijk aan schoner water in het Eem- en Gooimeer. Het doel van deze samenwerking is dat mens en natuur weer kunnen genieten van het gebied.

De algenproblematiek manifesteert zich weliswaar in het Eem- en Gooimeer, maar de oorzaak ligt stroomopwaarts, waar rioolwaterzuiveringsinstallaties fosfaatrijk water op de Eem lozen. Een andere belangrijke bron is de landbouw in het stroomgebied van de Eem. A

Als je de waterkwaliteit in de Randmeren wilt aanpakken - en afwenteling wilt voorkomen- moeten er maatregelen in het stroomgebied van de Eem getroffen worden. Uit de scenariostudie blijkt dat het behalen van een voldoende waterkwaliteit alleen mogelijk is met een integrale aanpak.

Daarom gaat het Waterschap investeren in verbetering van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties en maatregelen in het landelijk gebied. Rijkswaterstaat gaat inrichtingsmaatregelen treffen in het Eemmeer. Naast bronmaatregelen in de Gelderse Vallei en inrichtingsmaatregelen in de meren kunnen ook de gemeentelijke overheden een bijdrage leveren aan beheersing van de algenproblematiek. Om die reden zijn de zeven gemeenten langs het Eem- en Gooimeer actief betrokken.

De gemeenten hechten groot belang aan verbetering van de waterkwaliteit. Ze hebben afgesproken gezamenlijk een ontwikkelvisie op te gaan stellen waarin ruimtelijke ontwikkelingen en waterbeheer worden afgestemd. Tevens zullen zij bezien wat de mogelijkheden zijn om de komende jaren de effecten van algenbloei op stranden, jachthavens en woonwijken te bestrijden. Alle partijen willen graag de samenwerking bekrachtigen in een bestuurlijke overeenkomst.
Provincie:
Tag(s):