donderdag, 13. juli 2006 - 16:46

Bijzonder onderwijs nekt allochtone student

Rotterdam

Bijna 60 procent van de allochtone stagiairs op lerarenopleidingen haalt geen diploma omdat er geen stageplaats voor hen te vinden is. Dat stelt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) in z’n jongste manifest Meer leraren met een dubbele culturele achtergrond.

Met name scholen in het bijzonder onderwijs staan nog te weinig open voor allochtone stagiairs. Het SBO pleit ervoor dat vooral protestants-christelijke en islamitische scholen met een ruimer aanbod komen. De PvdA vindt dat de gemeente Rotterdam actie moet ondernemen om dit tegen te gaan.

Het bijzonder onderwijs heeft een uitzonderingspositie als het om personeelsselectie gaat. Maar een randvoorwaarde is dat daarbij nooit onderscheid mag worden gemaakt op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgelijke staat.

'Verschillende uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling hebben laten zien dat het bijzonder onderwijs zich soms ten onrechte beroept op z’n uitzonderingspositie of dat scholen ten onrechte verwijzen naar hun neutrale positie, bijvoorbeeld als zij het dragen van een hoofddoek willen verbieden. Ik vind niet dat een stagiair op die gronden mag worden geweigerd,' aldus Peggy Wijntuin, raadslid voor de PvdA.

Maar niet alleen wordt de grondslag van de school gebruikt als reden om allochtone stagiairs te weigeren. Volgens het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie wordt ook beargumenteerd dat ouders moeite hebben met een ’buitenlandse’ juf of meester voor de klas (uit onderzoek van Motivaction bleek onlangs dat 42% van de Nederlanders liever geen allochtoon voor de klas ziet).

Peggy Wijntuin: 'Scholen die hieraan toegeven verzaken hun wettelijke verplichting om hun werknemers te beschermen tegen discriminatie. Maar ook de PABO’s die studenten aanbieden zouden hier fel tegen moeten protesteren. van het LBR komt het bijvoorbeeld voorstel dat de PABO’s geen studenten meer aan dat type scholen moeten aanbieden.'

'Maar ook gemeentebesturen hebben hierin ook een taak. Ook al betreft het ’t bijzonder onderwijs met z’n specifieke kenmerken. Het zijn immers burgers van de stad voor wie het college verantwoordelijkheid draagt en die op voorhand worden gediskwalificeerd en aan wie een productieve bijdrage aan onze samenleving wordt ontzegd.

Bovendien is het een gemiste kans voor het onderwijs omdat er zodoende talent verloren gaat. Reden genoeg voor Metin Celik en mij om dit - door middel van schriftelijke vragen - aan de kaak te stellen,' aldus Peggy Wijntuin.
Provincie:
Tag(s):