woensdag, 25. januari 2006 - 9:44

Burgemeester doet aangifte van ronselen

Arnhem

Maandag 23 januari heeft burgemeester Pauline Krikke aangifte gedaan van omkoping door de Gelderse Centrum Democraten (CD) bij het verkrijgen van ondersteunings-verklaringen. Deze verklaringen zijn vereist bij het kandidaat stellen voor de gemeenteraads-verkiezingen van 7 maart.

De aangifte betreft het vermoeden dat de CD dak- en thuislozen heeft betaald voor het zetten van een handtekening op het stadhuis.

De Kieswet voorziet overigens in voorliggende gevallen niet in het ongeldig verklaren van de kandidatenlijst; de lijst van de CD is dus op formele gronden goedgekeurd. Over deze lacune in de wet gaat burgemeester Krikke de verantwoordelijk minister aanspreken.

Het vermoeden van omkoping door de CD rees vorige week. De gemeente kreeg meldingen dat bij de Arnhemse dagopvang voor dak- en thuislozen, mensen geronseld werden om tegen betaling een ondersteuningsverklaring te tekenen. Deze verklaringen moeten aan de balie op het stadhuis getekend worden, waarbij de ondertekenaar zich moet identificeren. Vervolgens moeten alle ondersteuningsverklaringen op de dag van kandidaatstelling, maandag 23 januari, ingeleverd worden. Voor partijen die niet in de gemeenteraad zitten, geldt dat zij dertig ondersteuningsverklaringen nodig hebben.

Het hoofdstembureau controleert op de dag van kandidaat-stelling of alle partijen de benodigde gegevens ingeleverd hebben. Uit de gegevens van de Centrum Democraten bleek inderdaad dat een deel van de ondersteuningsverklaringen afkomstig waren van dak- en thuislozen van de dagopvang. Gevoegd bij de meldingen die binnengekomen waren, was dit voor burgemeester Krikke aanleiding om aangifte te doen van omkoping.

Het vermoeden van omkoping is overigens geen beletsel om de kandidaatlijsten toch goed te keuren. De Kieswet meldt dat indien ondertekenaars zich geïndentificeerd hebben én geregistreerd staan als kiezer, de ondersteuningsverklaring correct is. De CD voldeed aan alle eisen zoals gesteld in de Kieswet en kan, ondanks mogelijke fraude, toch mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeester Krikke hekelt deze lacune in de wet. Naar haar overtuiging zou een kandidatenlijst die door omgekochte verklaringen ondersteund wordt, ongeldig verklaard moeten worden. De Kieswet stelt expliciet dat het omkopen van een kiezer voor het zetten van een ondersteuningsverklaring strafbaar is, terwijl het tegelijkertijd onmogelijk is om de lijst om deze reden ongeldig te verklaren. Binnenkort gaat zij de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over deze tegenstrijdigheid aanspreken.
Provincie:
Tag(s):