woensdag, 13. september 2006 - 12:22

Commissie voor alternatieven natuurontwikkeling

Zeeland

De provincie Zeeland heeft in het kader van project Natuurpakket Westerschelde tot nu toe zes alternatieven ontvangen. Om de ideeën te beoordelen is een commissie van onafhankelijk deskundigen ingesteld. Zij zullen toetsen of de ideeën passen binnen de doelstellingen van het project.

De onafhankelijkheid van de commissie is een belangrijke voorwaarde. De uitspraken dienen tenslotte door zowel voor- als tegenstanders van het project serieus genomen te worden. De voorzitter van de commissie moet over een ruime bestuurservaring beschikken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Prof. Drs. F. Maljers bereid gevonden om voorzitter van de commissie te worden. In naam wordt nu gesproken over de commissie Maljers.

De primaire deskundigheden die in de commissie noodzakelijk vertegenwoordigd zijn betreffen kennis van mariene ecosystemen en geomorfologische processen. De commissie wordt nog aangevuld met een ervaringsdeskundige op het gebied van bestuurlijke verhoudingen en processen in Zeeland. Ook kan de commissie ondersteund worden door een onafhankelijke juridisch deskundige op het gebied van natuurbescherming.

De commissie Maljers zal GS adviseren, met een oordeel over de kansen van aangereikte alternatieven, ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) -procedure. Desgewenst kan de commissie actief nagaan of er nog andere alternatieven leven, en deze eveneens beoordelen.

De opdracht aan de commissie kent een aantal randvoorwaarden. Zo zal de commissie bijvoorbeeld niet de natuurontwikkelingsplannen of –locaties beoordelen, zij kijkt alleen of er ook alternatieve maatregelen mogelijk zijn om tot hetzelfde eindresultaat te komen. Ook moet de tijdsplanning van het project, zoals voortvloeit uit de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de Provincie, in alle redelijkheid gehandhaafd blijven.

De commissie zal in contact treden met de indieners van de alternatieven. Zo zullen de indieners de mogelijkheid krijgen hun ideeën aan de commissie mondeling toe te lichten.

Bevindingen van de commissie worden uitsluitend voorgelegd aan GS. Vervolgens is het de taak van GS om te bepalen hoe en wanneer de resultaten van een standpunt worden voorzien en bekend worden gemaakt.

Het tijdpad van dit proces blijft gekoppeld aan het tijdpad dat voor de MER vaststaat. Naar verwachting zal eind november 2006 de beoordeling van de alternatieven door de commissie gereed zijn.

Het formele traject voor het afwegen van alternatieven vindt plaats binnen de MER -procedure. De toetsing door de commissie Maljers is aanvullend hierop.De beoordeling van de commissie wordt zo goed mogelijk afgestemd op het forme-le MER -traject. Indien de commissie tot een positief oordeel komt over een alternatief, kan GS het advies van de commissie overnemen en besluiten om een extra alternatief op te nemen in het MER.
Provincie:
Tag(s):