vrijdag, 24. maart 2006 - 9:46

Criminaliteit Kennemerland blijft dalen

Haarlem

De politie Kennemerland constateert dat de veiligheid voor de burgers in de regio voor het vijfde achtereenvolgende jaar is toegenomen. Dat blijkt uit het feit dat de aangiftebereidheid de laatste vijf jaar nagenoeg gelijk is gebleven en het aantal aangiften jaarlijks daalt. De totale criminaliteit in de directe leefomgeving van de burger is ook in 2005 afgenomen.

Het aantal aangiften van delicten dat in de woning plaatsvindt (woninginbraak) daalt. Het aantal inbraken per 1000 woningen (8,1) staat op het laagste peil sinds de invoering van de politieregio's in 1993. Landelijk gezien hoort Kennemerland daarmee tot één van de veiligste regio's.

Ook het aantal aangiften van zaken in de leefomgeving van de burger (straat) neemt af. Hierbij valt te denken aan inbraak in en diefstal vanaf auto's (-10%) en diefstal van auto's (-22%). Delicten die zich in de wijk afspelen, zoals overvallen en berovingen, dalen ook (-13%).

Tegenover deze daling staat een stijging van een aantal gewelddelicten zoals mishandeling (+7%) en bedreiging (+ 4,5%). De politie zet hier gericht meer capaciteit op in de komende tijd, onder andere in de vorm van het horecatoezicht en de aanpak van huiselijk geweld. In 2005 is hiermee al gestart.

Tenslotte heeft de politie Kennemerland voor het derde achtereenvolgende jaar de afspraken uit het prestatiecontract met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehaald.

De toename van de objectieve veiligheid is wellicht te verklaren uit de gerichte inzet die de politie op diverse veiligheidsproblemen heeft gedaan, zoals de aanpak van veelplegers, het horecatoezicht, de intensivering van de surveillance door de politie-bikers, het project GAOS (Geen Alcohol Op Straat) in het centrum van Haarlem en een project ter bestrijding van overvallen en berovingen.

De politie is echter niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van burgers. Met justitiële ketenpartners (openbaar Ministerie, HALT, Reclassering) zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de aanpak van veelplegers. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de bijdrage van depolitie aan het integrale veiligheidsbeleid. Zo wordt 10% van de sterkte van de politie Kennemerland ingezet voor de politiezorg in de wijken.

In 2005 bijvoorbeeld zijn samenwerkingovereenkomsten tot stand gekomen met verschillende partners: de gezamenlijke aanpak van thuisteelt van hennep in de gemeente Velsen (Hennepconvenant), het convenant gegevensuitwisseling handhaving stadionverboden met Telstar en het convenant samenwerking politie met de Geestgronden locatie Spaarnepoort Hoofddorp.

Ook is geïnvesteerd in de samenwerking met andere politieregio's in Noord-Holland. Zo is in 2005 een begin gemaakt om met de politieregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland samen te werken op het gebied van conflict en crisisbeheersing. Het gaat om de inzet van mensen en middelen bij grootschalige en bijzondere politieoptredens: grote evenementen, omvangrijke ongevallen en rampen.
Provincie:
Tag(s):