woensdag, 1. februari 2006 - 8:29

De drie favorieten van Nuon

Nuon Power Generation B.V. heeft een startnotitie ingediend voor de bouw en exploitatie van een nieuwe multi-fuel elektriciteitscentrale gebaseerd op vergassingstechnologie in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost. De centrale zal elektriciteit opwekken met een bruto elektrisch vermogen van circa 1200 MWe.

De brandstoffen zullen bestaan uit vergaste steenkool, secundaire brandstoffen, schone biomassa en aardgas.

De startnotitie is ingediend om een Milieueffectrapportage (MER) te maken. Die is nodig ten behoeve van de verlening van vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voordat het MER door NUON wordt opgesteld, dienen eerst door het bevoegd gezag richtlijnen te worden vastgesteld die aangeven welke milieu-aspecten in het MER moeten worden onderzocht. Voor de locatie Sloegebied is het bevoegd gezag de provincie Zeeland.

Een locatiekeuze voor de bouw van de centrale is nog niet gemaakt. Er zijn drie locaties in beeld: de Maasvlakte/Europoort, het industrieterrein Eemshaven en het Sloegebied. Voor de drie locaties worden drie MER-procedures gestart. Naar verwachting is de definitieve locatiekeuze bekend voordat het MER wordt ingediend.

NUON heeft dan op basis van de mogelijkheden van de drie locaties besloten welke locatie als beste geschikt is voor de bouw van de centrale. Uiteindelijk zal dus voor slechts één locatie de MER-procedure tot het einde worden doorlopen. Voor de andere locaties is dan geen verdere procedure meer nodig.

Iedereen krijgt de mogelijkheid inspraak te geven op de startnotitie. Deze inspraak is bedoeld om adviezen en reacties te ontvangen die van belang kunnen zijn bij het formuleren van de richtlijnen door de provincie.

Op 13 februari 2006 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand en begint om 19.00 uur.

Voor nadere informatie en/of een exemplaar van de startnotitie kunt u terecht bij dhr. P.M. Witkam (tel: 0118-631749).
Provincie:
Tag(s):