woensdag, 18. januari 2006 - 13:41

De provincie helpt de natuur een handje

Op dinsdag 17 januari 2006 hebben Gedeputeerde Staten subsidie toegekend voor beschermende maatregelen voor kustvogels en akkerplanten. Met deze subsidie worden broedbiotopen aangelegd en akkerreservaten ingericht, waardoor karakteristieke soorten als de Bontbekplevier en de Kleine wolfs-melk behouden kunnen blijven.

Deze en andere projecten worden uitgevoerd door de Stichting Landschaps-beheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer. Bij de uitvoe-ring zijn ook tal van lokale natuurverenigingen betrokken. De totale subsidie bedraagt € 135.400,-.

Zeeland vervult een belangrijke rol voor akkerflora en akkervogels. Landelijk en in Zeeland staan deze soorten onder druk. Enkele voorbeelden uitgelicht zijn de her-introductie van akkerkruiden en de aanleg van een diverse akkerkruidenzaadbank. Aandachtssoorten daarbij zijn Stoppelleeuwenbek, Torensla en Kleine wolfsmelk.

Het ‘Actieplan ter verbetering van de stand van akker- en plattelandsvogels van het Zeeuwse Platteland’ draagt bij aan de verbetering van de stand van akker- en plat-telandsvogels.

Ook kustvogels krijgen dit jaar een extra impuls. Met name in het broedseizoen zijn ze heel kwetsbaar. Op plaatsen waar ze van nature broeden is het te druk. Daar-om hebben ze een extra steun in de rug nodig. Voor broedvogels als plevieren (Bontbekplevier en Strandplevier) en sterns (Dwergstern, Visdiefje) worden schel-penstrandjes geplagd, nieuwe vogeleilanden aangelegd en bestaande eilanden opgeknapt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een bedrag be-schikbaar gesteld voor gerichte maatregelen aan de provincie. Daarnaast stelt de provincie een soortgelijk bedrag beschikbaar uit het budget Kwaliteitsimpuls Groen.
Provincie:
Tag(s):