maandag, 13. maart 2006 - 17:55

De Vlietberg wordt natuurgebied

De bedrijvigheid op De Vlietberg bij de Ooijpolder wordt verplaatst. Dat zijn vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, de gemeente Ubbergen en de Dienst Landelijk Gebied overeengekomen met de huidige eigenaren. De Ooijpolder, vlakbij Nijmegen, en de aangrenzende uiterwaarden van de Waal worden daardoor een aaneengesloten natuurgebied. Provinciale Staten en het gemeentebestuur moeten nog hun goedkeuring geven aan het op hoofdlijnen bereikte akkoord.

De bedrijvigheid op De Vlietberg is gevestigd op het terrein van de voormalige steenfabriek. De puinbreekactiviteiten waren al in december 2005 op last van de provincie beëindigd. Partijen zijn nu overeengekomen dat ook de steenzagerij verhuist en dat de gronden een natuurbestemming krijgen.

De gronden die in eigendom zijn van de heer Van Wijk worden aangekocht door de Dienst Landelijk Gebied, namens het Ministerie van LNV. De steenzagerij DEKO verhuist zeer waarschijnlijk naar het bedrijventerrein de MERM bij Elst. Naar verwachting zal de verplaatsing in 2008 afgerond zijn.

Met de aankoop van de grond (circa 17 hectare) en de verplaatsingskosten is een totaalbedrag van bijna € 6 miljoen gemoeid. Daarvan nemen de provincie en de ministeries van VROM en LNV gezamenlijk bijna € 5 miljoen voor hun rekening. Een bedrag van € 1 miljoen wordt door DEKO steenzagerij zelf opgebracht.

De uiterwaarden bij de Ooijpolder zijn onderdeel van de Ecologisch Hoofdstructuur en het nationaal landschap de Gelderse Poort. Ze hebben belangrijke ecologische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuur-historische waarden. De huidige bedrijvigheid verenigt zich niet met deze waarden. Ze veroorzaakt milieuhinder, is landschapsverstorend en belemmert een adequaat natuurbeheer.

Door de verplaatsing wordt de ruimtelijke en milieukwaliteit in het buitengebied van Ubbergen sterk verbeterd. Na de verhuizing van de steenzagerij worden de bedrijfsopstallen afgebroken. Het gebied wordt in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer gegeven en gedeeltelijk opengesteld voor natuurrecreatie. Het is de bedoeling om cultuurhistorische objecten, zoals de schoorsteen van de voormalige steenfabriek, te behouden.
Provincie:
Tag(s):