dinsdag, 31. oktober 2006 - 11:50

De Voeg en de Valkhof ontvangen forse subsidie rijk

Barneveld

De gemeente heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een forse subsidie gekregen voor De Voeg in de Glind en voor de Valkhof in Barneveld. Het gaat om subsidie voor aanpassingen in de huisvesting van brede scholen en sportaccommodaties met als doel de huisvesting (meer) geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Voor de projecten is respectievelijk € 500.000 en €220.000 subsidie binnengehaald.

De gemeente ontvangt voor De Nieuwe Voeg in De Glind een bedrag van € 500.000. Centraal in De Glind staat het dorpshuis De Voeg. Het dorpshuis bestaat uit onder meer een sportzaal, een ontmoetingsruimte, een jeugdsoos en een kleine dojoruimte met een fitnessgedeelte. De accommodatie is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers. De Rudolphstichting, eigenaar van De Voeg, heeft plannen ontwikkeld om de accommodatie te verbouwen, de link met de naastgelegen kerk te versterken en het geheel te herpositioneren als multifunctioneel educatief dorpscentrum (Kulturhus). De aangevraagde subsidie is onderdeel van deze plannen.

De totale projectkosten liggen op circa € 2.500.000. Vanuit gemeente, Rudolphstichting, provincie en overige fondsen wordt vooralsnog uitgegaan van een dekking van € 2.000.000. De gevraagde specifieke uitkering van € 500.000 is dus in zijn geheel toegekend. De bijdrage vanuit de gemeente bestaat uit het toegekende krediet voor de bouw van de gymzaal Donnerschool (€ 747.098) en de financiering van de eerste inrichting ( € 36.905).

De gemeente ontvangt voor Scholencomplex De Valkhof een bedrag van € 220.000. In scholen-complex De Valkhof vinden naast onderwijs ook voorschoolse opvang, naschoolse opvang en wijkactiviteiten plaats. Ook wordt gewerkt aan een verdere verbreding van de schoolfunctie naar ouderondersteuning op opvoedkundig gebied. Met behulp van de subsidie zullen aanpassingen in de huisvesting van het complex plaatsvinden, zodat op creatieve wijze de verschillende gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte.

De totale projectkosten bedragen € 337.000. De gevraagde specifieke uitkering van € 220.000 is in zijn geheel toegekend. De bijdrage vanuit de gemeente bestaat uit geraamde kosten voor het onderhoud, totaal € 117.000.

De subsidieregeling financiert aanpassingen in de huisvesting van brede scholen of sportaccommodaties zodat zij geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan de combinatie van onderwijs, opvang, sport, cultuur en wijkvoorzieningen. De aanpassingen moeten uiterlijk 1 januari 2008 klaar zijn. Per aanvraag kon maximaal € 500.000 gevraagd worden.

De gemeente Barneveld had in totaal voor 5 projecten subsidie aangevraagd. De sporthallen Veluwehal en Voorthuizen en de gymzaal aan de Begoniastraat vielen buiten de boot omdat het daarvoor beschikbare budget door de vele aanvragen vanuit het land was uitgeput.
Provincie:
Tag(s):