maandag, 13. februari 2006 - 12:12

Debatteren over water

Op woensdag 15 februari 2006 organiseert de Projectgroep KRW Schelde, bestaand uit de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een congres over de implemen-tatie van de Kaderrichtlijn Water. De Europese Kaderrichtlijn Water is sinds 2000 van kracht. Deze richtlijn eist van de Europese lidstaten dat zij de kwaliteit van hun oppervlaktewater op orde hebben voor 2015.

De conferentie is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met waterbeheer.

In 2006 staat het uitwerken van de mogelijkheden centraal. Een belangrijke fase waar de Projectgroep KRW Schelde bestuurders en belanghebbenden bij betrekken wil. Tijdens het congres worden de deelnemers geïn-formeerd over de stand van zaken, zodat ze weten op welk moment ze invloed kunnen uitoefenen of actie kunnen nemen rond de besluitvorming.

De Europese Kaderrichtlijn Water gaat uit van internationale stroomgebieden. Voor Zeeland gaat dat vooral om de stroomgebieden van de Schelde. De kaderrichtlijn bepaalt dat betrokken landen voor elke stroomgebied gezamenlijk actieprogramma's moeten opstellen waarin alle aspecten van water aan de orde moeten komen.

Inwoners van die landen moeten meer bij het waterbeheer betrokken worden en de verschillende Europese wetten op het gebied van water moeten beter op elkaar worden afgestemd.

De kaderrichtlijn eist van de Europese lidstaten dat in 2015 een 'goede chemische toestand en een goed eco-logisch potentieel of een goede ecologische toestand' is bereikt.
Provincie:
Tag(s):