woensdag, 7. juni 2006 - 14:26

Dienst Speciale Interventies (DSI) tegen terrorisme

Den Haag

De bouw van de nieuwe Dienst Speciale Interventies (DSI) bij het KLPD zal naar verwachting medio 2006 gereed zijn. Er is inmiddels toch voorzien in structurele financiële dekking en aan de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Dat schrijven de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag in de vierde Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer.

De oprichting van de speciale interventie-eenheid, die moet optreden bij acute terreurdreiging, dreigde eerder dit jaar niet door te gaan wegens gebrek aan financiële middelen.

De dreiging in Nederland is onverminderd substantiëel. Hier actieve netwerken oriënteren zich op dit moment sterker internationaal dan voorheen. Die onverminderde dreiging geeft ook het belang aan van een voortvarende uitvoering van beleid.

Het afgelopen halfjaar krijgt de lokale aanpak van radicalisering steeds meer vorm en begint ook de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tegen terrorismebestrijding gestalte te krijgen.

Er geldt een onverminderde substantiële dreiging voor Nederland. De snelle verspreiding van de jihadistische ideologie bijvoorbeeld via de virtuele netwerken op het internet dragen daartoe bij. Dit tegen de achtergrond dat hier actieve netwerken zich op dit moment sterker internationaal oriënteren dan voorheen door de situatie in Irak en Afghanistan.

Het negatieve beeld kan verder verslechteren omdat lokale kwesties, zoals controversiële debatten over de islam, internationaal de aandacht trekken. Dergelijke zaken zijn koren op de molen van ultraorthodoxe en radicale stromingen, zoals de salafistische, die in de Nederlandse context momenteel zowel op het internet als in steeds meer moskeeën snel aan invloed winnen. Zij maken bij voorkeur gebruik van de Nederlandse taal, waardoor steeds meer jonge moslims worden bereikt met alle radicaliseringsrisico’s van dien.

De dreiging wordt enigszins getemperd door een gestaag doorzettende bereidheid vanuit de islamitische gemeenschap om de problemen van radicalisering en rekrutering te onderkennen en tegen te gaan. Er worden verschillende initiatieven genomen, om de Nederlandstalige diversiteit in het politiek-religieuze debat te bevorderen als tegenwicht tegen radicale boodschappen.

Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van de noodzaak om radicalisering in hun gemeente aan te pakken. Inmiddels hebben niet alleen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een specifieke aanpak van radicalisering, maar zijn ook andere kleinere gemeenten zoals Ede en Helmond begonnen met een eigen aanpak van radicalisering.

Hiervoor is van groot belang dat er vanuit verschillende invalshoeken zoals jongerenwerk, veiligheid en integratie op een gebalanceerde manier wordt samengewerkt. Tevens zijn meerdere gemeenten bezig met het ontwikkelen van een gemeentelijk informatie analysepunt waar informatie over radicalisering in de stad of regio aan elkaar wordt gekoppeld en geanalyseerd.
Provincie:
Tag(s):