woensdag, 20. december 2006 - 13:36

Dreigingsniveau voor Nederland blijft 'substantieel'

Den Haag

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft 'substantieel'. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat nationale netwerken aanslagen voorbereiden, maar de voortdurende radicalisering en enkele risicovolle internationale ontwikkelingen maken dat het dreigingsniveau in Nederland 'substantieel' is. Dat schrijven minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Remkes
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de vijfde
Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer.

Zorgwekkend noemen de ministers, dat het zelf fabriceren van explosieven eenvoudiger is geworden door de verspreiding van zeer professionele handleidingen via internet. Uit deze vooruitgangsrapportage blijkt eveneens dat de kern al Qa'ida opnieuw in staat zou zijn om aanslagen te plegen in Westerse landen, al lijkt deze dreiging echter niet zonder meer van toepassing op Nederland.

Onlangs is in Marokko een breed vertakt terroristisch netwerk opgerold. Het valt volgens de onderzoekers niet uit te sluiten dat er contacten zijn tussen Marokkaanse netwerken en geestverwanten in Nederland.

Het profiel van Nederland is de afgelopen periode internationaal niet prominent geweest, maar door de blijvende aanwezigheid van Nederlandse troepen in Afghanistan, de berichtgeving over vermeende misstanden door Nederlandse militairen in Irak en de internationaal breed uitgemeten discussie over de gezichtsbedekkende kleding, zou dit beeld in kringen van jihadisten op korte termijn kunnen verscherpen.

Radicalisering van moslimjongeren blijft een aanhoudende bron van zorg en belast het dreigingsniveau aanzienlijk. De invloed van het salafisme neemt onverminderd toe. Salafistische jongerenpredikers verzorgen ook lezingen buiten de Randstad, waardoor islamitische radicalisering zich ook daar meer manifesteert.

Tevens blijkt sprake van een stijging van informele islamitische huwelijken, waardoor vrouwen onder invloed komen van radicaal-islamitische netwerken. Vaak blijkt dat deze vrouwen erg jong en veelal bekeerlingen zijn. Ook blijkt deze huwelijksvorm breder verspreid binnen moslimkringen dan eerder werd aangenomen. Het risico van polarisatie en het wij/zij-denken langs etnische scheidslijnen binnen de Nederlandse samenleving is onverminderd aanwezig. Om die reden baart het zorgen dat sinds de vorige rapportageperiode meer gewelddadige interetnische incidenten (deze periode 15) bij de politie bekend zijn geworden.

Tenslotte wordt in de voortgangsrapportage een uitgebreid overzicht gegeven van de stand van zaken op diverse onderdelen van het terrorismebeleid waaronder de aanpak van radicalisering, grenscontroles, informatievoorziening, crisisbeheersing en internationale samenwerking.
Provincie:
Tag(s):