vrijdag, 12. mei 2006 - 13:40

Drenthe voert VROM-taken redelijk uit

Assen

De uitvoering van de VROM-taken door de provincie Drenthe geeft een wisselend beeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat medio 2005 is uitgevoerd door de VROM-Inspectie. De inspectie heeft de resultaten besproken met het provinciebestuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft de inspectie laten weten hoe zij de aanbevelingen en verbeterpunten gaat oppakken.

Drenthe loopt voorop met het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal omgevingsbeleid. De provincie werkt met een integraal plan voor ruimtelijke ordening, milieubeleid en waterhuishouding. De inspectie prijst hierin de specifieke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Ook vindt er goede regionale afstemming plaats met door de provincie met de gemeenten over woningbouwprogramma's.

Een belangrijke conclusie is dat Drenthe meer energie moet steken in de verlening van milieuvergunningen. Tegelijkertijd constateert de inspectie dat de provincie zelf met een verbetertraject bezig is waarvoor extra middelen zijn uitgetrokken. Het beleid van de provincie bevat verder onvoldoende voorschriften ter bescherming van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden.
Op het gebied van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning heeft de provincie een achterstand in de huisvesting van deze groep.

De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de VROM-regelgeving. De VROM-Inspectie treedt hierbij niet alleen op als handhaver van de VROM-regels, maar bevordert ook de naleving door structurele problemen op te sporen en in overleg met provincies op te lossen. Ook kan de inspectie door deze onderzoeken provincies helpen het beleid op deze terreinen te verbeteren of aan te scherpen
Provincie:
Tag(s):