zondag, 24. september 2006 - 21:05

Drents Museum wil uitbreiden

Assen

Het Drents Museum heeft zijn plannen voor uitbreiding bekendgemaakt. Het college van B&W van de gemeente Assen en het college van GS van de provincie Drenthe hebben positief gereageerd op de plannen, die het museum heeft ontvouwd voor het Erfgoedkwartier. GS stellen de Staten voor 12 miljoen euro uit te trekken voor de uitbreiding van het museum en B&W stellen de Raad voor akkoord te gaan met de bouwplannen op de parkeerplaats naast de Gouverneurstuin.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan op te stellen voor het Erfgoedkwartier. Vertrekpunt voor dit bestemmingsplan is de gebiedsvisie die is opgesteld door KuiperCompagnons. Deze visie ziet goede mogelijkheden voor uitbreiding van het museum op de parkeerplaats naast de Gouverneurstuin.

Tegelijkertijd met de uitbreiding van het museum zou dan de oude singelstructuur van de binnenstad hersteld kunnen worden. Dat betekent meer water en groen en minder asfalt. Ook schetst de visie mogelijkheden om de toegang naar het centrum via de Stationsstraat te verbeteren. Bij het totstandkomen van het bestemmingsplan moet duidelijk worden in hoeverre deze voorstellen ook realiseerbaar zijn. Het opstellen van het bestemmingsplan wil de gemeente in nauw overleg met de inwoners van Assen doen.

Gedeputeerde staten van Drenthe stellen provinciale staten voor 12 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitbreidingsplannen van het Drents Museum. Daarnaast moet de provinciale bijdrage in de exploitatiekosten worden verhoogd naar ruim 400.000 euro.

De uitbreidingsplannen zijn ingegeven door de cultuurhistorische waarde, het ruimtegebrek van het museum en de beperkte ruimte binnen het huidige bestemmingsplan, gekoppeld aan de totale ontwikkeling van het Erfgoedkwartier.

GS willen met de uitbreiding van het Drents Museum als onderdeel van een totale ontwikkeling van het Erfgoedkwartier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Assen en het versterken van de positie van de Drentse hoofdstad in het Noorden. De uitbreiding is nodig om het huidige marktaandeel en de aantrekkingskracht van het Drents Museum te behouden. Een goede tentoonstellingsruimte is daarbij van essentieel belang. Bovendien versterkt het de stedelijke ontwikkeling van Assen.
Provincie:
Tag(s):