dinsdag, 7. november 2006 - 13:00

Duidelijkheid voor Meerstromenschool

Sluis

De Meerstromenschool in Groede hoeft wat het college betreft niet te vrezen dat de nieuwbouw niet doorgaat. “De noodzaak daarvan staat bij ons niet ter discussie�, zegt portefeuillehouder Jacky Boogaard. “Het feit dat er in de begroting 2007 een streepje bij de investering staat in plaats van pm zoals in 2006, heeft bij veel mensen voor verwarring gezorgd.

Het streepje wekte bij hen namelijk de indruk dat de nieuwbouw niet door zou gaan. Die vrees kan ik gelukkig wegnemen. Het college is nog steeds van mening dat de nieuwbouw conform de oorspronkelijke planning in 2008 moet plaatsvinden. De financiering daarvan is de afgelopen week, mede naar aanleiding van de vragen uit de kern Groede en van de gemeenteraad, nogmaals zorgvuldig bekeken. Wij hebben de raad inmiddels voorgesteld om het investeringsschema op dit punt aan te passen en in 2008 alsnog het bedrag van € 900.000,- op te nemen.�

Het bestuur van Scoba en de directie van de Meerstro-menschool zijn hierover geïnformeerd en reageerden opgelucht.

Bij de behandeling van de aanbiedingsbrief bij de begroting 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het meerjarige investeringsschema. Eén van die wijzi-gingen was het veranderen van het in 2008 opgenomen bedrag van € 900.000,- voor de nieuwbouw van de Meerstromenschool in Groede in een pm-post. Dit gebeurde in de veronderstelling dat de nieuwbouw zou worden gerealiseerd uit de grondexploitatie van te bouwen woningen die bij de school voorzien zijn (inbreidlocatie). Hierdoor zou het bedrag van € 900.000,- niet of niet volledig nodig zijn.

In de begroting 2007 is de pm-post vervangen door een streepje. Dit heeft bij veel mensen de indruk gewekt dat de nieuwbouw niet doorgaat. Dat laatste is niet het geval. De nieuwbouw is nog steeds aan de orde en wordt, als het aan het college ligt, conform planning in 2008 gerealiseerd.

De gemeente heeft de financiering van de nieuwbouw de afgelopen week nogmaals zorgvuldig bekeken. Duidelijk is inmiddels geworden dat er naast de bijdrage uit de grondexploitatie extra financiële middelen nodig zijn. Deze zijn op dit moment nog niet geraamd. Uitgaande van een investering in 2008 van € 900.000,- bedragen de kapitaals-lasten in 2008 € 22.500,-. In 2008 kan dit bedrag opgevangen worden binnen de verwachte ruimte die uit het meerjarenperspectief blijkt.

Het college heeft de gemeenteraad inmiddels voorgesteld om het investeringsschema aan te passen en het bedrag van € 900.000,- voor de nieuwbouw alsnog op te nemen. Dit voorstel is onderdeel van de beantwoording van de door de raad gestelde technische vragen over de begroting (commissie Middelen/Algemeen Bestuur op maandag 23 oktober). Daarbij is tevens aangegeven dat er planologisch gezien rekening gehouden moet worden met een artikel 19 procedure (vrijstelling van het bestemmingsplan).

Donderdag 26 oktober nam de gemeenteraad een motie aan om een onderzoek door de GGD te laten verrichten naar het onveilige en ongezonde klimaat in de Meerstromen-school. Maandag 30 oktober heeft dit onderzoek plaatsgevonden. De resultaten worden op korte termijn verwacht.
Provincie:
Tag(s):