donderdag, 7. december 2006 - 10:41

Eén ontwikkelprogramma voor zuidwesten Leeuwarden

Leeuwarden

Het zuidwesten van Leeuwarden wordt de grootste ontwikkellocatie voor wonen, werken en recreëren in Fryslân.

De gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel, Menalduma-deel en provincie Fryslân maken hiervoor gezamenlijk een masterplan om gebied ten zuidwesten van Leeuwarden verder te ontwikkelen tot een hoogwaardig woon- en werkgebied.

Daarbij zullen stad en platteland elkaar moeten versterken; recreatie, wa-ter en natuur zullen ook een belangrijke plaats krijgen en de overgangen van stad naar platteland en omgekeerd zullen vloeiend moeten zijn. Het gebied loopt van de ontwik-kelas Station-FEC/WTC en de westelijke ontsluitingsweg tot de wijde omgeving van De Zuidlanden en de Haak om Leeuwarden.

Het opstellen van het masterplan is de eerste fase van het project Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest en vormt de basis voor een ontwikkelingsprogramma voor de komende 20 á 30 jaar.

De komende jaren spelen er belangrijke ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het Zuidwesten van Leeuwarden. Zo wordt ‘De Zuidlanden’ aangelegd, de Haak om Leeuwarden en bijvoorbeeld een voorstadstation bij de Werpsterhoek gerealiseerd. Maar ook de ontwik-kelingen op de bestaande bedrijfsterreinen Spoordok, Leeuwarden-West en Newtonpark en thematische ontwikkelingen (Energy Valley, biomassa- en watertechnologie) zijn belangrijk voor Leeuwarden en omgeving.

De betrokken overheden willen de bestaande plannen en ontwikkelingen slim combineren en nieuwe concepten voor wonen, werken, natuur, water en landschap ontwikkelen in nauwe samenwerking met dorpen, belangenorganisaties en markt-partijen.

De plattelandsgemeenten zijn ervan overtuigd dat ze baat hebben bij een gezonde ontwikke-ling van de stad, Leeuwarden weet dat het niet kan bestaan zonder gezond platteland en levende dorpen. Reden te meer om te handen ineen te slaan om in de ontwikkeling van het gebied samen op te trekken.

De overkoepelende visie vormt het uitgangspunt voor de uitvoe-ring van activiteiten in het gebied en moet ertoe leiden dat van bestaande ontwikkelingen optimaal wordt geprofiteerd en nieuwe activiteiten worden uitgelokt. Deze visie wordt vastge-legd in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Leeuwarden Zuidwest. De Stuurgroep Gebieds-ontwikkeling Leeuwarden Zuidwest, waarin de overheden zijn vertegenwoordigd, presenteert haar visie op het gebied naar verwachting eind 2007.

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en Gedeputeerde Staten hebben het plan van aanpak voor Leeuwarden Zuidwest vastgesteld en ter kennisname aan staten- en raadsle-den gestuurd. De Stuurgroep organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst voor de raads- en Statenleden.
Provincie:
Tag(s):