dinsdag, 27. juni 2006 - 9:14

Eerste otters uitgezet in Friesland

Leeuwarden

Maandagavond zijn onder toeziend oog van gedeputeerde mw. Mr. A.M. Andriesen, de eerste otters in Friesland uitgezet in het natuurgebied de Rottige Meente. In totaal werden daar vier vrouwtjesotters losgelaten. Voor Staatsbosbeheer betekent dit de kroon op de jarenlange inspanning om de Rottige Meente te ontwikkelen als een belangrijke schakel in de robuuste verbindingszone in de Ecologische hoofdstructuur, de zogenaamde 'natte as'. Door deze ontwikkelingen is het gebied weer geschikt voor de otter, die in de vorige eeuw hier nog van nature voorkwam.

In 2002 zijn de eerste otters uitgezet in Overijssel. Eerst in de aangrenzende gebieden van de Weerribben en later in de Wieden. De uitgezette otters verkeren in een prima conditie en planten zich op uitgebreide schaal voort. De huidige populatie die zich in De Weerribben en De Wieden bevindt, is te klein om zichzelf staande te kunnen houden. Daarom moeten er ook otters in de aanliggende gebieden worden uitgezet, zodat er een gezonde populatie otters kan ontstaan.

De otter stelt belangrijke eisen aan zijn omgeving: schoon water, voldoende voedsel en schuilmogelijkheden waar de otter zich kan ophouden en zijn jongen kan verzorgen. De otter heeft een flink aaneengesloten leefgebied nodig, waarin hij over grote afstanden kan zwerven en trekken om in zijn voedsel en dekking te voorzien. Rust en ruimte vindt de otter in overjarig riet, oeverbosjes en ruigtes. Daarom is het belangrijk de moerasgebieden met elkaar te verbinden door het aanplanten van nieuwe natuur. Op die manier worden nieuwe robuuste en natte verbindingen gevormd, die voor de otter garant staan voor veilige passages.

De waterkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat is vooral te danken aan de vele herstelmaatregelen in de natuurgebieden. Door de bestaande regelgeving is de belasting aan voedingsstoffen en gifstoffen aanzienlijk verminderd. Zo worden thans in de waterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk fosfaat en stikstof achtergehouden. Door deze verbetering van de waterkwaliteit mag verwacht worden dat de otter hier weer goed kan leven.

In meerdere moerasgebieden in Friesland is het water weer van een dusdanige kwaliteit, dat zij weer kunnen dienen als leefgebied voor de otter. In de Rottige Meente zijn ook de belangrijkste knelpunten bij het passeren van wegen opgelost. Dit is niet alleen van belang voor de otter, maar ook vele andere soorten profiteren van de uitgevoerde maatregelen.
Provincie:
Tag(s):