vrijdag, 21. juli 2006 - 10:12

Eigen aanpak WMO; voorzieningen blijven op peil

Groningen

Het Groninger college van B&W kiest voor een eigen aanpak bij het invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2007 ingaat. In tegenstelling tot het landelijke beleid kiest Groningen niet voor een terugtredende lokale overheid. De gemeente Groningen is een groot voorstander van een samenhangend aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de wijken.

Stadjers moeten zoveel mogelijk in staat gesteld worden mee te (blijven) doen in hun omgeving, wijk en stad. Daar waar mensen dat niet zelf kunnen organiseren, biedt de gemeente maatschappelijke ondersteuning in de vorm van goede voorzieningen.

De Wmo bundelt de taken die nu vallen onder de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk en de huishoudelijke verzorging (voorheen AWBZ).
Provincie:
Tag(s):