maandag, 4. december 2006 - 21:37

Emmen wil duurzame energie mogelijk maken

Emmen

Tijdens de 23ste World Gas Conference in Amsterdam in juni 2006 heeft Emmen zich gepresenteerd als stad waar biomassa interessant is als basisvoor groene energie-voorziening. Omdat er steeds meer particuliere initiatieven voor duurzame energie-opwekking in tuinbouwcentra ontstaan, wil de gemeente initiatieven op dit terrein stimuleren en faciliteren. Ook landbouwers zien kansen om een tweede bedrijfstak te ontwikkelen. Om dit te ondersteunen heeft het college nieuw beleid ten aanzien van Duurzame Energie Mestvergisting en/of covergisting vastgesteld.

Door de stijgende kosten van energie is er een toenemend bewustzijn tot gebruik van duurzame energiebronnen. Marktpartijen in de land- en tuinbouwspelen hierop in en hebben de gemeente gevraagd mee te werken aan initiatieven om de bouw van installaties voor mestvergisting en/of co-vergistingmogelijk te maken.

De gemeente heeft in het Klimaat- en Energiebeleidsplan vastgelegd mee te werken aan de afspraken die zijn vastgelegd in het Kyoto Protocol : het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen rond het jaar 2010 met 5 % ten opzichte van het jaar 1990. Energie-opwekking door mestvergisting en/of covergistingpast in deze doelstelling. Met de gemeentelijke beleidsnotitie Duurzame Energie Mestvergisting en/of co-vergisting sluit de gemeente aan bijde richtlijnen van het ministerie van VROM.

De hoofdlijn in het beleid is, dat wanneer er sprake is van producten die nodig zijn voor de biovergisting in de gewone agrarische bedrijfsvoering (bijvoorbeeld akkerbouw, veeteelt), mestvergisting en/of co-vergisting is toegestaan. Maar ook voor tuinbouwgebieden wil de gemeente vergistingsactiviteiten mogelijk maken. Wat betreft vergistingsinstallaties in tuinbouwgebieden stelt de gemeente wel een aantal randvoorwaarden: activiteiten dienen zoveel mogelijk te worden geclusterd -de vergisters en de silo’s voor opslag dienen zoveel mogelijk binnen bedrijfsruimten of de kassen gebouwd te worden of op de locatielandschappelijk goed te worden ingepast -de weg infrastructuur dient berekend te zijn op het aantal te verwachten vervoersbewegingen
Provincie:
Tag(s):