dinsdag, 17. januari 2006 - 12:38

Extra financiële impuls Zeeuwse watersportsector

De provincie Zeeland kan op een financiële bijdrage rekenen van de Rijks-overheid voor het verbeteren van de infra-structuur voor de watersport. De provincie heeft bericht gekregen van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) dat verschillende projecten in de Delta kunnen rekenen op een financiële bijdrage.

Het gaat om een aanpassing van de fietsbrug bij de sluizen en de afstands-bediening van de sluizen in Veere. Deze bijdrage van de SRN is 240.000 euro.

De SRN beheert de middelen van het Ministerie van LNV met betrekking tot het oplossen van de knelpunten in het water-sportroutenetwerk in Nederland. In het Bestuur van SRN heeft gedeputeerde mevrouw M. leRoy zitting namens ondermeer het IPO (Interprovinciaal overleg).

Gedeputeerde LeRoy is tevreden over de toezeggingen die nu zijn gedaan voor de watersportsector in Zeeland. 'In het voormalige Watersportactieplan hebben we als provincie heel bewust ingezet op verbetering van de infrastructuur voor deze sector. In dat plan hebben we gemeenten en organisaties uitgenodigd om met plannen te komen. Die plannen kwamen er en dan is het heel goed dat een deel van deze projecten nu al daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, dankzij deze extra nationale bijdragen.

Naast extra aandacht voor promotie, zullen we als provincie blijven zoeken naar middelen ter versterking van de watersportinfrastructuur. Hiervoor hebben we Europees geld naar Zeeland gehaald, maar de middelen van SRN spelen steeds een belangrijke rol. Niet alleen dit jaar maar natuurlijk ook in de toekomst'.

Zeeland heeft alleen al in de jaren 2005 en 2006 aanvragen ingediend voor de watersportsector van bijna € 800.000. Binnen het provinciale Watersportactieplan zet de provincie hard in op het verbeteren van ondermeer de infrastructuur voor de watersport in de Delta. Eén van de speerpunten daarbij is realisatie van projecten die het toervaartnet toegankelijker maken. In dit kader zijn in de jaren voor 2005 de zogenaamde 'by-passconstructies' aan de Zandkreekdam en bij Bruinisse gerealiseerd.

Als vervolg hierop heeft de provincie ook andere projecten aangemeld bij de Stich-ting Recreatietoervaart Nederland. Zo zijn in 2005 de aanpassing van het bedieningssysteem van de Zeelandbrug en de verbetering van de toegankelijkheid jachthaven Hoedekenskerke gehonoreerd. In januari 2006 heeft GS bericht ont-vangen dat nu ook de fietsbrug bij de sluizen en de afstandsbediening van de sluizen in Veere zijn goedgekeurd.

Voor 2006 staan er nog twee projecten gepland, waarover reeds een positief ad-vies is uitgebracht in de Advies-commissie van SRN. Het betreft hier de aanleg van een passantensteiger in de haven van Wolphaartsdijk en aanpassingen in de jachthaven Oranjeplaat. Voor deze twee laatste twee projecten is een bijdrage gevraagd van € 375.000.
Provincie:
Tag(s):