donderdag, 24. augustus 2006 - 8:19

Extra impuls voor de Veluwse economie

Veluwe

GS stellen een aantal maatregelen voor om de ontwikkeling van de economie op de Veluwe een impuls te geven. Vooralsnog gaat het om een verschuiving van 5 ton naar imagoversterking en van 1,5 mln. naar versterking van de landbouwsector. De middelen worden onttrokken aan de bud-getten voor ontsnippering van natuur en de aanpak van ruimtelijke knelpunten.

Op grond van de ‘Tussenevaluatie Veluwe2010 op koers’ die in 2005 (5 jaar na het begin van het project) is gehouden, hebben GS geconstateerd dat met het oog op de balans tussen economische en natuurontwikkeling het accent moet worden verlegd naar economische investeringen.

Een aantal fracties in de Commissie Landelijk Gebied heeft gevraagd of er opnieuw kan worden gekeken naar de verdeling van middelen, waarop GS nu een voorstel hebben geformuleerd.

Van het budget van 4 miljoen euro dat was uitgetrokken voor maatregelen langs wegen om de natuurgebieden in en rond te Veluwe weer te verbinden (ontsnipperingsmaatregelen), wordt voorgesteld 0,5 miljoen te reserveren voor imagoversterking van de Veluwe. De provincie onderzoekt verdere mogelijkheden voor economische versterking.

Voor landbouwstructuurversterking (verkaveling) en boerderijverplaatsingen in de ecologische poorten wordt 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit budget was eerder gereserveerd voor de aanpak van ruimtelijke knelpunten.
Provincie:
Tag(s):