dinsdag, 24. oktober 2006 - 15:26

Fotoreportage toont leegstand bedrijfsterreinen

Rotterdam

‘Pak de leegstand op bestaande bedrijventerreinen aan, dan hoeft het nationaal landschap de Hoeksche Waard niet te worden opgeofferd aan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.’ Vergezeld van deze boodschap, ontvangen Kamerleden dinsdag een fotobrochure over de verpaupering en leegstand op bestaande bedrijventerreinen in de regio Rotterdam.

Milieudefensie, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Vereniging Hoekschewaards Landschap roepen de Tweede Kamer op, om donderdag tijdens het debat over de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de Hoeksche Waard, niet in te stemmen met de aanleg van dit terrein.

Begin 2005 verbond de Tweede Kamer nog strenge voorwaarden aan de eventuele aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Toestemming voor zo’n terrein mocht er alleen komen als aangetoond werd dat, ondanks het beter benutten van bestaande en verpauperde terreinen in de regio Rijnmond en het Drechtstedengebied, er toch nog een gebrek zou zijn aan (havengerelateerde) bedrijventerreinen in de regio.

Het dit voorjaar naar de Kamer gezonden onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI), beantwoordt daarin niet de door de Kamer gestelde vragen. Dit blijkt uit het in juni gepubliceerd rapport van STOGO onderzoek + advies, uitgevoerd in opdracht van de milieuorganisaties. Volgens STOGO is op basis van het BCI-onderzoek geen uitspraak te doen over nut en noodzaak van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

Een belangrijke tekortkoming in het BCI- onderzoek is, dat er niet onderzocht is hoe de geconstateerde leegstand op bestaande terreinen door renovatie, sloop, nieuwbouw en intensief ruimtegebruik herontwikkeld kan worden, terwijl dit een essentieel onderdeel is van het verzoek van de Kamer.

Onder het motto ‘beelden zeggen meer dan woorden’ hebben de milieuorganisaties de leegstand en verpaupering op bestaande bedrijventerreinen in de regio Rotterdam in beeld gebracht. De fotobrochure wordt vandaag bij alle leden van de Kamercommissie ruimtelijk ordening bezorgd.

De milieuorganisaties roepen de Kamerleden op niet in te stemmen met de aanleg van een regionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Zij vragen hen er bij de minister op aan te dringen nu eens serieus de leegstand en verpaupering op bestaande bedrijventerreinen aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):