vrijdag, 27. oktober 2006 - 12:19

Fouilleeracties rondom Holland Spoor gaan door

Den Haag

Burgemeester Deetman wil dat het gebied rond Hollands Spoor opnieuw voor een half jaar wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor is het mogelijk om door te gaan met de preventieve fouilleeracties rond het station.

Afgelopen half jaar heeft de politie vijf preventieve fouilleeracties gehouden. De evaluatie van deze acties is positief. Dat is voor de burgemeester, in overleg met het OM en de politie, aanleiding om aan de raadscommissie Veiligheid Bestuur en Financiën voor te stellen het gebied opnieuw aan te wijzen voor een periode van een half jaar.

Uit gegevens van de politie blijkt dat het aantal geweldsgerelateerde incidenten in het veiligheidsrisicogebied rond Hollands Spoor in de eerste helft van 2006 is gedaald. Met name het aantal mishandelingen is sterk gedaald van 38 in 2005 naar 20 in 2006. De straten die in het veiligheidsrisicogebied liggen laten een positiever beeld zien dan de rest van het verzorgingsgebied van bureau Hoefkade. Ook blijkt uit de politierapportage dat het aantal aangetroffen wapens in het gebied in de eerste helft van 2006 is afgenomen ten opzichte van 2005.

Tijdens de eerste preventieve fouilleeractie op 17 februari zijn straatinterviews gehouden. Uit deze interviews bleek dat zestig procent van de ondervraagden voorstander is van deze acties, een kwart is tegen en de overige vijftien procent staat neutraal tegenover de acties.

Bij vier van de vijf fouilleeracties is een onafhankelijke toezichtcommissie aanwezig geweest die heeft toegezien op een juiste uitvoering van de acties. De commissie concludeert dat de door de commissie bijgewoonde acties goed zijn verlopen. Het optreden van de politie is zorgvuldig geweest. Zo heeft de toezichtcommissie bijvoorbeeld geconstateerd dat tijdens de bijgewoonde acties a-select is gefouilleerd.
Provincie:
Tag(s):