woensdag, 13. december 2006 - 12:00

Fryslân blijft consequent en stringent handhaven

Friesland

De provincie Fryslân zet haar handhavingsbeleid in 2007 onveranderd voort. Dat besluit nam het college van Gedeputeerde Staten in de vergadering van dinsdag 12 december met het vaststellen van het handhavinguitvoeringsprogramma 2007.

Het vigerende beleid stamt uit de nota “Provinciale handhaving in Fryslân�, die in 2001 door Provinciale Staten is behandeld.

De provincie Fryslân heeft handhavingstaken op het terrein van de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten daarvoor liggen vast in het Frysk Miljeuplan 2006 – 2009. Elk jaar worden daarnaast speerpunten voor dat jaar bepaald. Voor 2007 heeft de Provinsje zes speerpunten benoemd.

Een aantal daarvan hebben vooral een beleidsmatig karakter. Concrete actiepunten zijn het doorvoeren van het geactualiseerde gedoogbeleid, het terugdringen van de overschrijding van wettelijke termijnen bij de afhandeling van diverse besluiten en de invoering van de nieuwe omgevingsvergunning.

Gedeputeerde Baas wil bovendien met prioriteit de bureaucratie bij de uitvoering van wet- en regelgeving terugdringen. “De dienstverlening aan de klant staat centraal�, zo vindt Baas, “dus moeten onze eigen processen zo soepel en efficiënt mogelijk verlopen, zonder bureaucratische regeltjes�.

De provincie Fryslân legt de prioriteiten van de provinciale handhavingstaken met name bij het beperken van de veiligheids- en milieurisico’s. In 2007 wordt de nota “provinciale handhaving in Fryslân� geactualiseerd.
Provincie:
Tag(s):