donderdag, 13. juli 2006 - 10:52

Géén drie scholen onder één dak in Sluiskil

Sluiskil

De brede school gaat niet door. Bij de drie scholen bleek onvoldoende draagvlak te bestaan voor huisvesting in één schoolgebouw. Ook de budget- neutrale realisering bleek niet haalbaar. Er wordt nu gezocht naar alternatieven om diverse andere voorzieningen te clusteren.

Stichting voor Regionale Zorgverlening Zeeland (SVRZ), Stichting Zorgsaam, Stichting Kapriom, Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen, Stichting Samenwerking Peuterspeelzalen, Woningcorporatie Clavis en bouwbedrijf Van der Poel onderzochten samen met de gemeente mogelijkheden om het voorzieningenniveau van Sluiskil verder op peil te brengen. Ze onderzochten de mogelijkheid van een woonzorgcomplex, twee groepswoningen voor dementerenden en een brede school met daarin de drie plaatselijke scholen, naschoolse opvang, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Realisatie van het plan zou financieel budgettair - neutraal plaatsvinden.

Tijdens het proces bleek dat er bij de betrokken schoolbesturen verschillende standpunten en inzichten bestonden over mogelijke deelname aan een brede school in één schoolgebouw. Verder bleek het beoogde principe van ‘budgettaire neutraliteit’ niet haalbaar. Tenslotte werd voor de vrijkomende schoolgebouwen geen acceptabele invulling gevonden. Het project in zijn huidige vorm en omvang is daarom niet haalbaar.

Nu wordt bekeken in hoeverre de overgebleven niet - onderwijsgerelateerde partners mogelijkheden zien om op de beoogde plek toch een aantal voorzieningen te realiseren, zoals het woonzorgcomplex en de twee groepswoningen voor dementerende ouderen.
Provincie:
Tag(s):