donderdag, 5. oktober 2006 - 16:19

Geen hand geen werk

Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft verboden onderscheid op grond van godsdienst gemaakt door een sollicitant af te wijzen die vrouwen geen hand wil geven. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelt dat de gemeente heeft nagelaten een zorgvuldige afweging te maken tussen enerzijds haar plicht zorg te dragen voor een discriminatievrije werkomgeving en anderzijds het recht van een (potentiële) werknemer om invulling te geven aan zijn godsdienstige beleving.

Werkgevers –zeker als dat een overheid betreft - dienen zorg te dragen voor een discriminatievrije werkvloer. Het weigeren de hand te geven aan cliënten of collega’s van het andere geslacht is daarmee in beginsel in strijd.

Ook als dat vanuit religieuze overtuiging gebeurt. De gemeente is echter niet nagegaan of er andere respectvolle manieren van begroeten mogelijk zijn. Het betonen van respect mag een werkgever verlangen, maar daarmee staat nog niet vast welke vorm dat moet krijgen. Wel dienen mannen en vrouwen op eenzelfde manier te worden begroet.

Overigens werd ook de islamitische kleedstijl van de man als reden van afwijzing genoemd voor de functie van klantmanager bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op zichzelf is het stellen van kledingeisen toegestaan. Maar dat mag niet als verboden-kleding-voorschrift worden ingevuld door religieuze kledij op voorhand te verbieden. De door de gemeente aangevoerde vrees van problemen die deze kleedstijl bij contact met cliënten op zou leveren, werd niet nader onderbouwd. Daarmee is sprake van rechtstreeks verboden onderscheid.

"De Algemene wet gelijke behandeling biedt juist ruimte om recht te doen aan op het eerste gezicht botsende rechten, ook als het gaat om het al dan niet geven van handen," stelt Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB. "Per geval beoordelen wij in hoeverre een werkgever de afweging heeft gemaakt tussen de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer en ruimte te laten voor invulling van het geloof door werknemers. Die afweging heeft hier niet plaatsgevonden en konden wij dan ook niet beoordelen."

Op dit moment loopt er bij de CGB nog een zaak over het niet willen schudden van handen. Het betreft een docente van een ROC in Utrecht die inmiddels geschorst is door de schoolleiding. Deze zaak komt naar verwachting eind oktober tot een afronding.
Provincie:
Tag(s):