woensdag, 20. december 2006 - 13:55

Geen thuiskopieheffing MP3-spelers

Den Haag

De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp-AMvB van minister Hirsch Ballin van Justitie waardoor MP3-spelers en DVD-recorders buiten de thuiskopieheffing vallen. Deze
AMvB heeft tot doel de voorwerpen aan te wijzen waarop een zogenoemde thuiskopievergoeding rust. Dit is een auteursrechtelijke vergoeding voor het vastleggen
van beschermde werken (zoals muziek en films) op blanco informatiedragers (zoals cd's en dvd's).

Op grond van de Auteurswet is de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) bevoegd om deze voorwerpen aan te wijzen. Artikel 16c van de Auteurswet biedt de mogelijkheid om deze voorwerpen - ongeacht de besluitvorming door de SONT - ook bij AMvB vast te stellen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het
Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):