woensdag, 22. februari 2006 - 14:06

Geen verhoging waterpeil Maas-Waalkanaal

Nijmegen

Het waterpeil in het Maas-Waalkanaal moet niet worden verhoogd. Dat is de reactie van burgemeester en wethouders van Nijmegen op plannen van Rijkswaterstaat. Een betere oplossing is een dubbele schutsluis bij Heumen. Die kan bij een hoger waterpeil van de Maas een hoger waterniveau in het kanaal voorkomen.

Mocht Rijkswaterstaat het peil in het kanaal wel verhogen dan moet Rijkswaterstaat de schade voor bewoners en gemeente volledig compenseren.

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de Maas uitdiepen om bij hoge waterstanden het water veiliger te kunnen afvoeren naar zee. Dit uitdiepen leidt in de zomer bij lage waterstanden op een aantal plaatsen tot verdroging van gebieden langs de Maas en hindert de scheepvaart.

Rijkswaterstaat zal daarom het waterpeil in de Maas laten stijgen door verhoging van de stuw bij Grave. Dit leidt dan ook tot een hoger waterpeil in het Maas-Waalkanaal. Deze verhoging zorgt voor toename van kwel in de aanliggende wijken. Deze hogere grondwaterstand zorgt in de laagste delen van Dukenburg, Lindenholt en Hatert voor meer wateroverlast in kelders, tuinen en plantsoenen.

Afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat in de zomer al gezorgd voor een hoger waterpeil in het kanaal. Hierdoor is er in de zomer geen sprake meer van een daling van de grondwater-stand. Sindsdien klagen bewoners in Lankforst over toename van wateroverlast in kelders en tuinen bij heftige regenbuien.

De gemeente heeft langs het kanaal op meerdere plekken peilbuizen geplaatst. Daaruit blijkt dat het grondwaterpeil in de zomer kan oplopen tot bijna net zo hoog als het kanaalpeil zelf. Het gemeentebestuur vindt dat bewoners niet de dupe mogen worden van deze peilverhoging en dat Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid moet nemen voor deze situatie. Zij pleit voor maatregelen om schade te voorkomen en denkt aan oplossingen waarbij verhoging van het waterpeil in het Maas-Waalkanaal kan worden vermeden.

Met een dubbele schutsluis bij Heumen, in plaats van een combinatie van schutsluis en keersluis, kan het waterpeil in het kanaal verlaagd worden en is verhoging van drie bruggen over het kanaal niet nodig. Ook is de aanleg van extra vijvers voor opvang van meer kwelwater dan niet nodig.

Het gemeentebestuur wil een goed overzicht van de kosten van de verschillende oplossingen voordat het Rijk een besluit neemt.

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de inspraakmogelijkheid op het Ontwerp-Tracébesluit Zandmaas/Maasroute.

In 2003 heeft de Raad van State een eerder Tracébesluit op ondermeer het onderdeel peilverhoging vernietigd, omdat onvoldoende duidelijk was hoe belanghebbenden schadeloos worden gesteld. Burgemeester en wethouders vinden dat ook het nieuwe ontwerpbesluit hierover onvoldoende informatie bevat.
Provincie:
Tag(s):