woensdag, 6. december 2006 - 20:44

Gemeente Emmen voldoet aan WOZ eisen

Emmen

Jaarlijks vindt er door de Waarderingskamer een onderzoek plaats over de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In het verleden voldeed de gemeente Emmen niet altijd aan de kwaliteitseisen van de Wet WOZ. Dit had tot gevolg dat de Waarderingskamer half jaarlijkse onderzoeken verrichte en directe, dwingende aanwijzingen gaf over de te voeren administraties. Inmiddels is bij een onderzoek van 16 november jl. gebleken dat de gemeente Emmen weer in alle opzichten voldoet aan de kwaliteitseisen van de Waarderingskamer.

Bij het onderzoek dient de Waarderingskamer een oordeel te geven over de diverse uitvoeringsaspecten van de Wet WOZ. Er wordt een oordeel gegevenover:

· Volledigheid en kwaliteit van de administratie;
· Kwaliteit van de herwaardering en de kwaliteitsbeoordeling
van de nieuwe taxaties;
· Aansluiting van de waardering met de marktcijfers;
· De afhandeling van bezwaar en beroep;
· De kwaliteit van de gegevens die moeten worden
uitgewisseld met de Rijksbelastingdienst en met de
Waterschappen.

Tijdens de halfjaarlijkse controle van april 2006 werd er door de Waarderingskamer een opmerkelijke verbetering geconstateerd. Sinds decontrole van 16 november 2006 voldoet de gemeente Emmen weer aan alle kwaliteitseisen van de Waarderingskamer. De half jaarlijkse onderzoeken behoren daarmee tot het verleden.
Provincie:
Tag(s):