woensdag, 23. augustus 2006 - 12:01

Gemeente onderzoekt beleving van regeldruk

Apeldoorn

In het maatschappelijk verkeer zijn wetten en regels onontbeerlijk. Het opstellen van de wet- en regelgeving voor complexe problemen en vraagstukken is op zich al ingewikkeld genoeg, laat staan de toepassing ervan. Niet zelden roepen regels vragen, onduidelijkheden, irritatie en ergernis op bij degene die ermee wordt geconfronteerd.

Sinds jaar en dag doet de overheid verwoede pogingen om de samenleving met minder regels op te zadelen als van de diensten van rijk, provincie of gemeente gebruik wordt gemaakt.

De oogst van die inspanningen is tot nu toe mager. De ergernis van de burger, het bedrijfsleven en verenigingen en instellingen is er niet minder op geworden.

De gemeente Apeldoorn is een project gestart waarbij een andere ingang is gekozen om de regeldruk te verminderen. Niet het afschaffen van overbodige regels is daarbij het vertrekpunt, maar de beleving van de regels en de manier waarop ze worden toegepast. Op verschillende manieren worden inwoners, bedrijven en gesubsidieerde verenigingen en instellingen de komende weken gevraagd naar hun ervaringen met de gemeentelijke regels als zij om een vergunning, paspoort, rijbewijs, uittreksel uit het geboorteregister, kwijtschelding van belasting of vergoeding van leerlingenvervoer bij de gemeente aankloppen. Er worden in dit verband veertig overheidsdiensten en -producten onder de loep genomen.

De gegevens worden op verschillende manieren verzameld. SIRA Consulting uit Nieuwegein onderzoekt de last van regels voor burgers, bedrijven en instellingen, uitgedrukt in tijd en geld, om aan de informatieverplichting te voldoen. Bureau ‘Research voor Beleid’ uit Leiden, dat het belevingsonderzoek verricht, voert een telefonische enquête uit onder 1.500 Apeldoorners.

Ook bedrijven in de gemeente wordt naar hun opvatting gevraagd. De komende weken staat er een Tiplijn open – via de telefoon (055 - 580 10 10) en de website (www.apeldoorn.nl) – voor wie de gemeente over zijn of haar beleving met de gemeentelijke regelgeving wil informeren.

Hoe andere gemeenten tot vermindering van regelgeving proberen te komen en wat daarvan de resultaten zijn, maakt eveneens onderdeel uit van het Apeldoornse onderzoek. Verder loopt er op dit moment een onderzoek van de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) onder haar leden naar de regeldruk bij de dienstverlening van de gemeente. Ook de resultaten van deze enquête zullen bij het gemeentelijke onderzoek worden betrokken.

Een projectgroep onder voorzitterschap van Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Roermond en partner van het adviesbureau Rijnconsult, trekt het project. Een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en van de dorps- en wijkraden maken deel uit van de projectgroep om van begin af aan de inbreng vanuit de samenleving te bewerkstelligen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en instellingen kijkt over de schouder mee.

De projectgroep zal het resultaat van haar belevingsonderzoek met aanbevelingen voor vermindering van de regeldruk voorleggen aan een adviesgroep die onder leiding staat van Robin Linschoten, voorzitter van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lastendruk van de regering, voormalig staatssecretaris sociale zekerheid en oud-inwoner van Apeldoorn. Het is uiteindelijk dit adviescollege dat het college van burgemeester en wethouders adviseert en aanbevelingen doet over stappen om daadwerkelijk tot minder regeldruk te komen.

Alles wordt op haren en snaren gezet om de gemeenteraad het resultaat van het onderzoek, het advies en de aanbevelingen voor te kunnen leggen voor de behandeling van de meerjarenbegroting (m.p.b.) 2007-2010. De raad bespreekt de m.p.b. begin november van dit jaar.
Provincie:
Tag(s):