woensdag, 6. september 2006 - 13:46

Gemeenteraad op werkbezoek langs de IJssel

Zwolle

Op uitnodiging van wethouder Peter Pot gaat de gemeenteraad van Zwolle kijken naar eventueel te nemen maatregen rond het terugdringen van wateroverlast van de IJssel. Het gaat om de dijkverlegging Westenholte en de vergraving van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Naast maatregelen tegen wateroverlast wordt in beide gebieden bovendien gewerkt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan aspecten als wonen, natuur, landbouw en recreatie. Het gezelschap vertrekt aanstaande vrijdag per fiets richting IJssel.


De dijkverlegging en de vergraving van uiterwaarden zijn de zogenoemde koploperprojecten uit het overkoepelende project Ruimte voor de Rivier van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het doel van Ruimte voor de Rivier is om Nederland, ten gevolge van de klimaatsveranderingen, te beschermen tegen hoog water. De rivieren moeten meer ruimte krijgen om al het water te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van uiterwaarden, het aanleggen van nevengeulen, door het landinwaarts verleggen van dijken of door het bestemmen van gebieden die bij hoogwater kunnen dienen om water tijdelijk op te vangen.

De planstudie voor de dijkverlegging bij Westenholte wordt in opdracht van het ministerie uitgevoerd door de provincie Overijssel. De vergraving van de uiterwaarden wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle.

Dit najaar staat een raadsbehandeling van de planstudies geagendeerd. Het terreinbezoek van de raadscommissie dient daarop ter voorbereiding. De beide planstudies moeten eind dit jaar als advies zijn ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wanneer de minister instemt met het advies, dan wordt in 2007 de planstudie verder in detail uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):