dinsdag, 14. november 2006 - 17:28

'Geschaafde knie mag best'

Den Haag

Het Consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft zich onlangs gebogen over het thema Jeugd en Natuur. Komen kinderen nog wel genoeg in de natuur? Is de jeugd zich nog wel voldoende bewust van de natuur in hun leefomgeving?

Er is opinieonderzoek naar vrijetijdsbesteding en natuur uitgevoerd onder 414 ouders van kinderen tussen vier en twaalf jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders vindt dat er natuur in de omgeving aanwezig is waarin het kind zou kunnen spelen. Het gaat dan om bosjes, parken, weilanden, grote bossen, natuurparken en strand of duinen. Maar liefst 95% van de ouders is van mening dat ze zelf behoren tot de belangrijkste beïnvloeders van de vrijetijdsbesteding van het kind. Tegelijk geeft 43% van de ondervraagde ouders aan dat tijdsgebrek een reden is om niet vaker met hun kind de natuur in te trekken. Maar ook de veiligheidsbeleving speelt een rol: 40% van de ouders maakt zich veel zorgen over de veiligheid als het kind alleen buiten speelt. In sterk stedelijke gebieden spelen kinderen minder frequent alleen buiten dan in minder stedelijke gebieden.
Het Consumentenplatform noemt het contact met natuur leuk en nuttig voor later. Het platform wijst er echter op dat Nederland 'tot op de vierkante centimeter' is gereguleerd, dat geldt ook voor natuur. Het platform zou van kijknatuur naar gebruiksnatuur toe willen met meer trapveldjes waar kinderen lekker kunnen struinen. Het Consumentenplatform maakt zich zorgen over de veiligheidsbeleving bij ouders. Zo zouden er minder veiligheidseisen moeten worden gesteld aan speeltoestellen: 'vuil worden mag en een geschaafde knie ook'.

Het hoort bij de opvoeding en ouders hebben hierin de eerste verantwoordelijkheid. Maar wijst ook op de invloed van oudere broers en zussen in grote gezinnen, die een voorbeeldfunctie kunnen hebben en vaak ook een stukje van de opvoeding voor hun rekening nemen.
Het Consumentenplatform adviseert om aan te sluiten bij bestaande kansrijke initiatieven die al op dit vlak ondernomen worden. Het budget van dergelijke initiatieven is vaak ontoereikend; de overheid zou de helpende hand kunnen toesteken met financiële ondersteuning. Specifiek wijst het Consumentenplatform op de noodzaak ook alle geledingen van de multiculturele samenleving hierbij te betrekken.
De inbreng van het Consumentenplatform wordt meegenomen in de ontwikkeling van een programma van LNV gericht op jongeren. Uitgangspunt bij dit programma is het zoeken naar samenwerking met jongeren zelf en met andere betrokken organisaties. Voor het te ontwikkelen programma zijn in september ook jongerenpanels georganiseerd met jongeren tussen twaalf en negentien jaar. Deze panels hebben geleid tot een lijst van 'do's en don'ts' als het gaat om activiteiten voor jongeren.
Provincie:
Tag(s):