woensdag, 29. november 2006 - 11:41

Gezamenlijke bestrijding van voortijdige schoolverlaters

Oldenzaal

De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser gaan gezamenlijk het aantal voortijdige schoolverlaters zoveel mogelijk terugdringen. Op deze wijze willen de gemeenten een bijdrage leveren aan het voorkomen c.q. terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Er wordt geprobeerd om alle voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar, die geen HAVO, VWO of een MBO-niveau 2 diploma hebben (de zogenaamde startkwalificatie), terug te laten keren in het onderwijs. Als dat niet mogelijk is, wordt de voortijdige schoolverlater richting de arbeidsmarkt begeleid. Op deze manier kunnen jongeren beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden. Door in Noordoost-Twents verband samen te werken zijn de gemeenten beter in staat om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en een sluitende aanpak te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De provincie Overijssel en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) stimuleren samenwerking op dit gebied. Daarom is voor de periode 2005-2006 een subsidie van € 50.000,- toegekend. Hiervoor hebben de drie gemeenten eerst een gezamenlijk verbeterplan ingediend. In dit plan staat omschreven op welke wijze de drie gemeenten de problematiek rondom voortijdige schoolverlaters en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid willen aanpakken.

Aangezien het voortijdig schoolverlaten vaak het gevolg is van meerdere problemen, wordt er door de drie gemeenten niet alleen met elkaar samengewerkt, maar ook met (hulp)verlenende instanties. Op deze wijze zijn de drie gemeenten in staat om preventief te werk te gaan. Samenwerking tussen Oldenzaal, Dinkelland en Losser maakt het eveneens mogelijk dat zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters alsnog een diploma behalen. Bovendien kan dankzij deze samenwerking een veel beter beeld worden verkregen van jongeren die dreigen te stoppen met school.

Indien zeventienjarigen (de gedeeltelijk leerplichtigen) en jongeren die ingeschreven staan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en een WWB-uitkering aanvragen, om uiteenlopende redenen toch niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt, hebben zij de mogelijkheid om deel te nemen aan het jongerenproject. Alle jongeren die zich melden bij de Regionaal Meld en Coördinatiefunctie (RMC) of het CWI, en niet terugkeren in het reguliere onderwijs, krijgen binnen één week een voorziening aangeboden die zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Doelstelling van dit project is om samen te werken en een sluitende aanpak te realiseren vanaf het moment van voortijdig schoolverlaten tot aan plaatsing in het reguliere onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Door samenwerking tussen de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser op dit gebied, wordt beoogd om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Hierdoor stromen zij beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt op. Daarnaast willen de samenwerkende gemeenten een sluitende aanpak ontwikkelen en handhaven in onderwijs, werk en zorg.
Provincie:
Tag(s):