donderdag, 9. februari 2006 - 23:20

Goede resultaten met aanpak bijstandsfraude

Enschede

De koppeling van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met die van de bijstandsbestanden van achtentwintig Overijsselse gemeenten heeft geleid tot het beëindigen van 21 bijstandsuitkeringen en de aanpassing van de uitkeringen van nog eens veertig bijstandsuitkeringen.

In totaal is er voor een bedrag van € 659.000 gefraudeerd. Dat bedrag wordt van de fraudeurs teruggevorderd. Het betreft uitkeringsgerechtigden die hadden verzwegen dat zij dure auto's of bedrijfsauto's op hun naam hadden staan. Het project "Gouden koets" is uitgevoerd door het Overijssels Platform Fraudebestrijding, een samenwerkingsverband van Overijsselse gemeenten die bijstandsfraude aanpakken.

Een auto, een caravan of motor kan deel uitmaken van het vermogen bij bijstand. Bijstandsgerechtigden mogen beschikken over een vermogen tussen globaal €5.000,- € 10.000,-. Het meerdere moeten zij gebruiken voor de bekostiging van hun levensonderhoud.
Daarnaast komt het voor dat cliënten inkomen verzwijgen als gevolg van de handel in auto's, het op naam stellen van auto's voor derden, de sloop auto's en de export van auto's.

Ook een aantal mensen die nog een bijstandsschuld bij de gemeenten hebben, en die niet zouden kunnen aflossen, bleken dure auto's op hun naam te hebben staan. Op die auto's wordt door deurwaarders beslag gelegd.
Een aantal zaken wordt momenteel nog onderzocht.

De gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo (Ov) en Zwolle hebben in 2004 het Overijssels Platform Fraudebestrijding opgericht. Zij vertegenwoordigen de overige gemeenten in Overijssel en enkele gemeenten in Gelderland en Flevoland, waarvoor deze gemeenten de taken van de sociale recherche uitvoeren. Dit platform wordt gevormd door gemeentelijke wethouders, gemeenteambtenaren en de ketenpartners. Het platform richt zich op interdisciplinaire samenwerking binnen het landelijk dekkend netwerk van interventieteams en de kennisontwikkeling van, en het bieden van ondersteuning voor gemeenten op het terrein van handhaving in brede zin. De ondersteuning wordt ingezet voor het bereiken van efficiencywinst.

Het project "Gouden koets" is een voorbeeld van een bovenregionale themacontrole. Eerder werd het waterproject uitgevoerd, waarbij aan de hand van waterverbruiksgegevens werd gecontroleerd of bijvoorbeeld een woning wel werkelijk werd bewoond.

Wethouder Tymon de Weger van Enschede, tevens voorzitter van het Overijssels Platform Fraudebestrijding, is verheugd over het resultaat: "Door kennis te delen en een gezamenlijke inzet hebben we een geweldig resultaat geboekt ten aanzien van fraudebestrijding, maar ook ten aanzien van preventie. De tijd dat we nog coulant waren voor mensen die misbruik willen maken van de bijstand is echt voorbij. We praten tenslotte over gemeenschapsgeld, dat we zorgvuldig moeten besteden. We zijn dan ook streng, maar rechtvaardig, en dat komt de mensen van goede wil alleen maar ten goede."

In Enschede lopen op dit moment nog 151 onderzoeken. Uit de inmiddels afgeronde onderzoeken blijkt dat de gemeente benadeeld is voor een bedrag van € 181.896,-. Dit bedrag wordt teruggevorderd.
Provincie:
Tag(s):