woensdag, 24. mei 2006 - 17:46

Grotere rol voor Defensie bij rampen en crises

Den Haag

Bij crises, rampen of incidenten in Nederland zal Defensie sneller èn meer mensen, specifieke kennis en middelen ter beschikking van civiele autoriteiten stellen. Militairen zullen bij een crisisinzet altijd vallen onder het civiel gezag: de burgemeester, de Officier van Justitie of in bijzondere gevallen de minister(s) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of Justitie.

De ministerraad heeft woensdag ,op voorstel van minister Remkes (BZK) en minister Kamp (Defensie)ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer waarin een overzicht van alle maatregelen.

Defensie vervult bij crisisbeheersing en rampenbestrijding niet een incidentele, maar een structurele rol. Civiele en militaire diensten zullen elkaar tijdens, maar ook voorafgaand aan crises, blindelings moeten kunnen vinden. Als de nationale veiligheid in het geding is, moet de burger erop kunnen vertrouwen dat Defensie bijdraagt aan crisisbeheersing.

Om hieraan invulling te geven zijn afspraken gemaakt over betere procedures en gezamenlijk oefenen, trainen en opleiden van civiele hulpdiensten en militairen. Daarnaast zullen Defensiecapaciteiten worden uitgebreid. Ter illustratie:

- Het aantal gegarandeerd beschikbare militairen wordt vergroot van 3.000 naar 4.600 militairen. Dit merendeel bestaat uit specialistische ondersteuning.
- Voor de bewaking en beveiliging van (vitale) objecten levert Defensie een eenheid van bataljonsgrootte (ongeveer 500 militairen).
- Voor luchtsurveillance worden kleine onbemande vliegtuigjes aangeschaft.
- De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wordt uitgebreid met vier teams zodat de EOD binnen drie uur op vier locaties tegelijk ondersteuning kan verlenen.
- Defensie garandeert de beschikbaarheid van twee samengestelde eenheden (EOD, snelle vaartuigen, duikvaartuig e.d.) voor de bescherming van havens.
- Defensie richt een tweede NBC-eenheid (nucleair, biologisch, chemisch)op. Binnen twee uur moet een NBC- response-eenheid beschikbaar zijn.

Met deze afspraken en uitbreidingen krijgen burgers tegen relatief kleine investeringen meer zekerheid bij bedreigingen en daardoor meer veiligheid. Met de incidentele kosten, voor de aanschaf van apparatuur en materieel, is een totaalbedrag van 115 miljoen euro gemoeid. De structurele kosten, vooral personele kosten, bedragen 35 miljoen euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):