vrijdag, 10. november 2006 - 14:02

Gunstige tarieven waterschap voor 2007

Het belastingtarief voor de categorie gebouwd daalt volgend jaar met 5,5 % ten opzichte van 2006. Voor de categorieën ingezetenen en ongebouwd blijven de tarieven gelijk. Alleen de verontreinigingsheffing stijgt in 2007 met 1,5 %. Dat staat in de begroting voor 2007 die op 6 december wordt behandeld in de algemene vergadering.

In juni dit jaar heeft de algemene vergadering in haar Bestuursprogramma aangegeven dat het waterschapswerk zo optimaal mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd moet worden. Om te controleren of het werk daadwerkelijk zo optimaal mogelijk is uitgevoerd, zal in 2007 de tevredenheid van de klanten, toezichthouders en bestuursleden van het waterschap gemeten worden.

Uit diverse vergelijkingen (o.a. bedrijfsvergelijking) met andere waterschappen blijkt jaarlijks in welk licht het criterium ‘zo laag mogelijke kosten’ gezien kan worden. Ook gaf de al-gemene vergadering in het Bestuursprogramma aan dat een tariefsverhoging van meer dan 1,5 % maatschappelijk niet verantwoord is. In de nieuwe begroting is hier ruimschoots aan voldaan. Ook voor de jaren 2008-2011 zien de tarieven van Zeeuwse Eilanden er rooskleurig uit.

In 2007 worden eenpersoonshuishoudens voor de verontreinigingsheffing in principe aangeslagen voor één vervuilingseenheid, indien zij in de Gemeentelijke Basis Administratie als zodanig vermeld staan. Tot nog toe moesten alleenwonenden, dit zelf melden bij het waterschap. In 2007 behoort dat tot het verleden. Het tarief voor de verontreinigingsheffing stijgt vanwege de hogere stort- en verwerkingskosten, duurdere energie en de kosten van chemicaliën. Desondanks blijft ook deze stijging binnen de perken zodat de portemonnee van de burger in 2007 zoveel mogelijk ontzien wordt als het om de waterschapslasten gaat.

Het waterschap verwacht dat de nieuwe taxatieronde voor de WOZ een gemiddelde stijging laat zien van 6 %. De algemene vergadering van het waterschap heeft aangegeven dit via de aan-slag gebouwd gecompenseerd moet worden. Dat leidt tot een daling van het tarief voor de categorie gebouwd met 5,5 %.

De verwachting is dat het waterschap dit jaar (2006) zal afsluiten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro (meevallers op het gebied van onder andere personeelslasten, kapitaallasten en externe opbrengsten). In de loop van 2007 zal bekeken worden of een deel van dit bedrag ingezet kan worden voor het in optimale staat brengen van een aantal wegen, waterlopen en kunstwerken zodat voldaan kan worden aan de eisen die de maatschappij aan de omgeving stelt.

Het waterschap gebruikt de belastinginkomsten voor het bekostigen van het waterschapswerk. Op het gebied van waterkeringen wordt het geld bijvoorbeeld gebruikt voor het verbeteren van de glooiingen en kreukelbermen van dijken. Zo wordt er hard gewerkt aan de veiligheid van de Zeeuwse waterkeringen. Dat is in de begroting ook terug te zien in de bijdrage aan het versnellen van de versterking van de Oosterscheldedijken.

Wat waterbeheer betreft, gaat het waterschap in 2007 verder met de aanleg van extra waterbergingen zodat de grotere hoeveelheden regen beter opgevangen, vastgehouden en uiteindelijk afgevoerd kunnen worden. Dat voorkomt wateroverlast. Op Noord-Beveland wordt de afwatering

Wissenkerke-Kamperland verbeterd door waterlopen te verbreden en de afwatering te optimali-seren. Op Tholen staat een capaciteitsvergroting van gemaal De Noord op de rol.

De begroting heeft ook oog voor verkeersveiligheid. Zo zal in 2007 de voorbereiding starten voor de aanleg van fietspaden langs de Nieuweweg bij Kamperland, de Eeweg op Tholen, Kwisten-burg bij Wolphaartsdijk en de Schoorse Oudedijk bij Kapelle. De Derringmoerweg en Van Cittersweg nabij Arnemuiden worden verbreed ter wille van de verkeersveiligheid.
Provincie:
Tag(s):